Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Tietoa standardeista / Räjähdysvaaralliset tilat

Olennaiset räjähdysvaarallisia tiloja koskevat standardit

Räjähdysvaarallisia tiloja ovat kaikki sellaiset tilat, joissa palavat nesteet, kaasut tai pölyt voivat aiheuttaa räjähdysvaaran. Tällaisia tiloja esiintyy puunjalostusteollisuudessa, kemianteollisuudessa, lääketeollisuudessa sekä palavien nesteiden ja kaasujen valmistuksessa, käsittelyssä ja varastoinnissa. Räjähdysvaarallisia tiloja voi olla myös pienteollisuudessa, liikerakennuksissa ja maataloudessa.

Räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettäväksi tarkoitettujen laitteiden ja suojausjärjestelmien suunnittelua, rakennetta ja markkinoille saattamista koskee ATEX-laitedirektiivi 2014/34/EU, joka on Suomessa saatettu kansalliseen lainsäädäntöön lailla (1139/2016) ja valtioneuvoston asetuksella (VNa 1439/2016) räjähdysvaarallisiin tiloihin tarkoitetuista laitteista ja suojausjärjestelmistä.

ATEX-laitedirektiivi koskee ensimmäistä kertaa markkinoille saatettavia laitteita ja suojausjärjestelmiä. Direktiivi sisältää laitteiden suunnittelua ja rakennetta koskevat olennaiset turvallisuusvaatimukset. Direktiivin olennaiset vaatimukset voidaan toteuttaa noudattamalla laitteiden suunnittelua ja rakennetta koskevia yhdenmukaistettuja EN-standardeja.

Työpaikkoja, joissa on räjähdysvaarallisia tiloja, koskee ATEX-olosuhdedirektiivi 99/92/EY, jonka on Suomessa saattanut voimaan valtioneuvoston asetus räjähdyskelpoisten ilmaseosten työntekijöille aiheuttaman vaaran torjunnasta (VNa 576/2003). Työnantajan/toiminnanharjoittajan on arvioitavaräjähdysvaara ja estettävä räjähdyksen syntyminen tai suojattava työntekijät räjähdyksen vaikutuksilta. ATEX-olosuhdedirektiivi koskee sekä uusia että aikaisemmin rakennettuja työpaikkoja.

Standardeja voidaan käyttää mm. tilaluokituksen tekemisessä ja laitteiden valinnassa.

SFS:n verkkokauppaan on koottu luettelo räjähdysvaarallisia tiloja, laitteita ja asennuksia koskevista olennaisista standardeista.