Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Elektronisten komponenttien suojaaminen staattiselta sähköltä

ESD-hallintaohjelman vaatimukset uudistettu

Sähköstaattisille purkauksille herkkien laitteiden käsittelyyn tarvitaan staattisen sähkön hallintaohjelma (ESD), johon liittyvät vaatimukset kuvataan päivitetyssä standardissa SFS-EN 61340-5-1:2016. Standardi sisältää hallintaohjelman suunnitteluun, perustamiseen, toteuttamiseen ja ylläpitoon tarvittavat vaatimukset.

Standardissa SFS-EN 61340-5-1:2016 esitetään ESD-hallintaohjelman vaatimukset. Se antaa hallinnolliset ja tekniset vaatimukset ESD-hallintaohjelman luomiseksi, toteuttamiseksi ja ylläpitämiseksi.

Standardia sovelletaan sähköstaattisille purkauksille alttiiden sähkö- ja elektroniikkakomponenttien ja laitteiden valmistukseen ja käsittelyyn silloin, kun niiden sähköstaattinen vikaantumisherkkyys on HBM-mallin osalta suurempi tai yhtä suuri kuin 100 V, CDM-mallin osalta suurempi tai yhtä suuri kuin 200 V ja eristetyillä johtimilla suurempi tai yhtä suuri kuin 35 V. Standardi koskee valmistusta, kokoonpanoa, asennusta, pakkaamista, merkitsemistä, huoltoa, testaamista, tarkistamista, kuljetusta ja muuta käsittelyä.

ESD-herkät osat, joilla on alemmat sietojännitteet, saattavat edellyttää useampia hallintaelementtejä tai mukautettuja arvoja. Prosessien, jotka on suunniteltu käsittelemään laitteita, joilla on alempi ESD-sietojännite, voidaan sanoa olevan tämän standardin mukaisia.

Tämä standardi ei koske sähköisesti sytytettäviä räjähtäviä laitteita, palavia nesteitä, kaasuja tai jauheita.

SFS-EN 61349-5-1:2016 korvaa edellisen, vuonna 2008 julkaistun painoksen.

Uusi painos sisältää seuraavat merkittävät tekniset muutokset:

  • Standardi vastaa alan muita staattisen sähkön purkauksia (ESD) koskevia standardeja.V
  • Viitejulkaisujen luettelossa otetaan huomioon uusimmat standardi.t
  • Standardiin lisättiin tuotehyväksyntää koskeva osio.
  • Yksityiskohtaiset pakkausvaatimukset siirrettiin standardiin SFS-EN 61340-5-3.
  • Kohta A.1 sisältyy nyt standardiin SFS-EN 61340-4-6.

Eri yritysten prosessit poikkeavat toisistaan, joten ne tarvitsevat erilaiset yhdistelmät suojatoimenpiteitä optimaalisen ESD-hallintaohjelman aikaansaamiseksi. Toimenpiteet olisi valittava niiden teknisen tarpeellisuuden perusteella ja kirjattava tarkkaan ESD-hallintaohjelmasuunnitelmaan, jotta kaikki osapuolet voivat varmistua ohjelman vaatimuksista. Olennainen osa ESD-hallintaohjelmaa on koulutus, jolla varmistetaan, että asiaankuuluvat henkilöt ymmärtävät, mitä laitteita ja menetelmiä heidän on käytettävä toimiakseen hallintaohjelmasuunnitelman mukaisesti. Säännölliset kelpoisuuden todentamistarkistukset ja testit ovat välttämättömiä sen varmistamiseksi, että lait-teet säilyvät tehokkaina ja että ESD-hallintaohjelmaa toteutetaan suunnitelman mukaisesti.

Lisätietoja standardisoinnista

SESKO ry
Ari Honkala
ryhmäpäällikkö
puh. 09 696 391
etunimi.sukunimi@sesko.fi