Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Painelaitemateriaalit - standardeja uudistettu

Painelaitemateriaalit: standardeja uudistettu

Painelaitedirektiivi 2014/68/EU astui kokonaisuudessan voimaan heinäkuussa 2016. Useita teräksiä, kupareita ja alumiineja koskevia, painelaitedirektiiviin liittyviä yhdenmukaistettuja materiaalistandardeja on myös uudistettu ja julkaistu suomeksi.

Painelaitedirektiivi, EU:n virallinen lehti ja painelaitemateriaaleja koskevat standardit

Painelaitteita koskeva eurooppalainen lainsäädäntö on uusiutunut heinäkuun 19. päivä 2016, kun painelaitedirektiivi 2014/68/EU tuli kokonaisuudessaan voimaan vanhan painelaitedirektiivin 97/23/EY tilalle.

Kun EU:n virallisessa lehdessä (EUVL) on julkaistu alla lueteltuihin eurooppalaisiin standardeihin viittaus, joka liittyy direktiiviin 2014/68/EU, olettamus siitä, että materiaalit ovat direktiivin olennaisten turvallisuusvaatimusten mukaisia, koskee ainoastaan standardeissa olevien materiaalien teknisiä tietoja. Materiaalin ei oleteta soveltuvan tietynlaiseen laitteeseen. Näin ollen näissä materiaalistandardeissa mainittuja teknisiä tietoja on arvioitava kyseisen laitteen rakennevaatimusten suhteen sen varmistamiseksi, että painelaitedirektiivin olennaiset turvallisuusvaatimukset täyttyvät.

Lisätietoa painelaitedirektiivistä, yhdenmukaistetuista standardeista ja painelaitedirektiivin soveltamisohjeista löytyy komission ja TUKESin verkkosivuilta.

Uudistetut ja suomeksi julkaistut standardit luetellaan alla.

SFS-EN 13480-2:2013 + A1:2013 + A2:2016 Metalliset teollisuusputkistot. Osa 2: Materiaalit
111,30 € (alv 0%), 138,01 € (alv 24%)
Vahvistettu 26.08.2016, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 13480-2 määrittelee teollisuusputkistojen valmistuksessa käytettävien metallisten materiaalien valintaa, tarkastusta, testausta ja merkintää koskevat vaatimukset. Standardiin tehdyllä muutoksella A2:2016 on muutettu taulukkoa B.2-11 "Austeniittiset ruostumattomat teräkset ja niiden metallin alin lämpötila TM"".

SFS-EN 10213:2007 + A1:2016 Painelaiteteräkset. Valuteräkset
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.06.2016, kieli: suomi/englanti

SFS-EN 10213:2007 + A1:2016 koskee paineenalaisissa osissa käytettäviä teräsvaluja ja sisältää painelaitteiden osien valmistuksessa käytettävät materiaalit. Standardiin on muutoksella A1:2016 mm. lisätty uudet valuteräkset G24Mn6 (1.1118) ja GX12CrMoVNbN9–1 (1.4955) sekä päivitetty viittaukset erityisesti valujen teknisten toimitusehtojen ja NDT-tarkastusten standardeihin liittyen.

SFS-EN 10272:2016 Painelaiteteräkset. Ruostumattomat terästangot
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.08.2016, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 10272:2016 esitetään tekniset toimitusehdot painelaitteissa käytettäville kuuma- ja kylmämuokatuille ruostumattomille terästangoille. Uuden painoksen keskeisimpiä muutoksia ovat mm. uudet teräslajit 1.4162, 1.4662 ja 1.4361 sekä muutokset testausvaatimuksiin ja erityisesti iskukokeisiin liittyen.

SFS-EN 10273:2016 Painelaiteteräkset. Kuumavalssatut hitsattavat kuumalujat terästangot
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.08.2016, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 10273:2016 esitetään tekniset toimitusehdot painelaitteissa korotetuissa lämpötiloissa käytettäville kuumavalssatuille hitsattaville terästangoille. Pivitetyssä painoksessa on mm. yhtenäistetty teräslajien kemiallisia koostumuksia muiden painelaitemateriaalistandardien kanssa ja tarkennettu iskukokeisiin ja iskukoesauvoihin liittyviä vaatimuksia.

SFS-EN 10028-7:2016 Painelaiteteräkset. Levytuotteet. Osa 7: Ruostumattomat teräkset
103,50 € (alv 0%), 128,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 05.08.2016, kieli: suomi/englanti

SFS-EN 10028-7:2016 esitettää vaatimukset painelaitteissa käytettäville ruostumattomille teräslevytuotteille, mukaan lukien austeniittiset virumislujat teräkset. Standardin uuteen painokseen on mm. muutettu teräslajien 1.4062, 1.4618, 1.4162 ja 1.4662 teknisiä tietoja sekä lisätty uudet teräslajit 1.4420, 1.4371, 1.4372, 1.4482, 1.4611, 1.4618, 1.4613, 1.4622, 1.4646 ja 1.4361.

Standardin SFS-EN 10305 osissa 4 ja 6 esitetään hydrauliikka- ja pneumatiikkajärjestelmissä käytettävien pyöreiden saumattomien ja hitsattujen kylmävedettyjen ohutseinäteräsputkien tekniset toimitusehdot. Standardien mukaiset putket määritellään niiden tarkkojen mittatoleranssien ja suurimman pinnankarheuden perusteella. Uusissa painoksissa muutoksia on tehty mm. optioiden numerointiin ja kartiolaajennuskoe on nyt pakollinen putkien testauksessa. Lisäksi putket suositellaan tilattavaksi ulkohalkaisijan ja seinämänpaksuuden perusteella.


Standardin SFS-EN 12735 osa 1 määrittelee vaatimukset saumattomille pyöreille kupari- ja kupariseosputkille, joita käytetään kylmälaitoksissa ja ilmastoinnin jäähdytyksessä (esim. putkitukset, liitokset, korjaukset). Osa 2 määrittelee vaatimukset saumattomille, sileille tai sisältä rihlatuille kupariputkille, joita käytetään lämmönvaihtimissa ja niiden sisäisissä yhdysputkissa kylmälaitteita ja ilmastoinnin jäähdytyslaitteita valmistettaessa.

Standardeihin tehdyt muutokset liittyvät putkien ulkohalkaisija-alueiden kasvattamiseen halkaisijaan 219 mm asti ja laiteputkien ulkohalkaisijan alarajana on nyt 3,97 mm. Putkistoputkistandardiin on lisätty kupariseos CuFe2P (CW107C) sekä uusi liite virheettömyyden testaukseen liittyen. Sileiden laiteputkien mittoihin ja toleransseihin on myös tehty muutoksia.

SFS-EN 13348:2016 määrittelee vaatimukset saumattomille pyöreille kupariputkille, joita käytetään alipainejärjestelmissä sekä erilaisten sairaalakaasujen siirrossa. Päivitetyssä standardissa on mm. laajennettu ulkohalkaisija-aluetta 219 millimetriin ja määritetty näille uusille halkaisijoille putken sisäpinnan voiteluainejäämiä koskevat vaatimukset. Standardiin on myös lisätty uusi liite virheettömyyden testaukseen liittyen.

SFS-EN 12451:2012 Kupari ja kupariseokset. Saumattomat pyöreät lämmönvaihdinputket
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.08.2012, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN 12451 määrittelee lämmönvaihtimissa, lauhduttimissa, höyrystimissä ja suolanpoistolaitteissa käytettävien saumattomien pyöreiden kupari- ja kupariseosputkien vaatimukset.Nyt suomennetussa, vuonna 2012 julkaistussa standardissa lisättiin DHP-kuparin tila R220 sekä muokattiin murtovenymäarvoja tilojen R250 ja R290 osalta.

SFS-EN 12452:2012 Kupari ja kupariseokset. Valssatut saumattomat lämmönvaihdinripaputket
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.08.2012, kieli: suomi/englanti

SFS-EN 12452:2012 määrittelee lämmönvaihtimissa käytettävien saumattomien rivallisiksi valssattujen kupari- ja kupariseosputkien vaatimukset. Putkien ulkohalkaisija on 6...35 mm ja rivattoman osan seinämäpaksuus 1...3 mm. Rivan korkeus on enintään 1,5 mm. Nyt suomennetussa, vuonna 2012 julkaistussa standardissa lisättiin DHP-kuparin tila R250 sekä muutettiin näytteenottoa koskevia vaatimuksia.

Standardissa SFS-EN 12392:2016 määritellään painelaitteiden valmistuksessa käytettävien muokattavien ja valettujen alumiinien ja alumiiniseosten materiaalivaatimukset ja testausmenettelyt. Standardi koskee kuumavalssattuja levyjä, kylmävalssattuja levyjä/nauhoja/pyörylöitä, pursotettuja tai vedettyjä tankoja ja putkia, pursotettuja avoimia tai onttoja profiileita, takeita ja valukappaleita.

Standardin uudessa painoksessa mm. soveltamisalaa on laajennettu koskemaan alumiini- ja alumiiniseosvaluja. Siihen on muutettu vaatimuksia, jotka koskevat valmistusmenetelmiä, tilauksia ja tarjouksia sekä koemenetelmiä, ainestodistuksia, merkintää ja pakkaamista. Lisäksi standardiin on lisätty uusia liitteitä.


Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
DI Mika Vartiainen
Puh. 09 19231 (vaihde)
etunimi.sukunimi@metsta.fi