Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Rikkomaton aineenkoetus NDT

Hitsien rikkomattoman aineenkoetuksen standardeja uusittu

Rikkomattoman aineenkoetuksen (non-destructive testing, NDT) eri menetelmillä varmistetaan metallirakenteiden ja komponenttien kestävyyttä, luotettavuutta ja turvallisuutta. NDT-menetelmillä on mahdollista löytää pinnoilla olevia tai sisäisiä virheitä. Nyt on uusittu useita hitsien rikkomatonta aineenkoetusta koskevia standardeja.

SFS-EN ISO 9934-1:2016 Rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetarkastus. Osa 1: Yleisohjeet
79,30 € (alv 0%), 98,33 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.12.2016, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 9934-1:2016 esitetään yleiset periaatteet ferromagneettisten materiaalien magneettijauhetarkastukselle. Siinä määritellään tarkastettavan pinnan esivalmistelut, magnetointimenetelmät, tarkastusaineille ja niiden levittämiselle asetettavat vaatimukset sekä tulosten kirjaaminen ja tulkinta.

Magneettijauhetarkastusta käytetään ensi sijassa pintaan aukeavien epäjatkuvuuskohtien, kuten halkeamien, havaitsemiseen. Menetelmä voi myös paljastaa välittömästi pinnan alla olevia epäjatkuvuuskohtia.

SFS-EN ISO 17635:2016 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Yleisohjeet metallisille materiaaleille
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.12.2016, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 17635:2016 annetaan ohjeet hitsien rikkomattomien aineenkoetusmenetelmien valintaan ja tarkastustulosten arviointiin. Siinä määritetään myös yleisohjeet ja standardit, joita sovelletaan eri tarkastusmenetelmiin metallisten materiaalien menetelmä- tai hyväksymisrajavalinnassa.

SFS-EN ISO 17637:2016 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Sulahitsausliitosten silmämääräinen tarkastus
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 23.12.2016, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN ISO 17637:2016 määritellään metallisten materiaalien sulahitsausliitosten silmämääräinen tarkastus. Standardia voidaan soveltaa myös ennen hitsausta suoritettavaan silmämääräiseen tarkastukseen.

SFS-EN ISO 17638:2016 Hitsien rikkomaton aineenkoetus. Magneettijauhetarkastus
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 25.11.2016, kieli: suomi/englanti

Standardi SFS-EN ISO 17638:2016 määrittelee magneettijauhetarkastustekniikat ferromagneettisissa hitseissä ja niiden muutosvyöhykkeissä esiintyvien pintavirheiden havaitsemiseksi. Suositeltavat tekniikat sopivat useimmille hitsausprosesseille ja liitosmuodoille. Standardissa esitetään vaihtoehtoisia tekniikoita.

Standardissa SFS-EN ISO 10675-1:2016 määritellään hyväksymisrajat teräksen, nikkelin, titaanin ja niiden seosten päittäishitsien hitsausvirheille, kun hitsejä tarkastetaan radiografisella kuvauksella.

Tämä standardi edellyttää, että radiografinen kuvaus on suoritettu standardien SFS-EN ISO 176361 ja SFS-EN ISO 176362 mukaisesti. Kun arvioidaan, täyttääkö hitsi hitsiluokan asettamat vaatimukset, verrataan standardeissa sallittujen hitsausvirheiden kokoja hitsistä otetun radiografisen kuvan hitsausvirheisiin.

Rikkomaton aineenkoetus ja standardit

Rikkomaton aineenkoetus on kattavasti standardisoitu alue sisältäen useita eri tarkastusmenetelmiä koskevia kansainvälisiä standardeja. Hitsauksen yhteydessä tehtävät NDT-tarkastukset ovat välttämättömiä hitsauksen laadunhallinnan kannalta.

Metallisten materiaalien ja hitsien rikkovaa ja rikkomatonta aineenkoetusta koskevat standardit löytyvät pääosin seuraavista aiheen mukaisista ryhmistä:
19.100 Rikkomaton aineenkoetus
25.160.40 Hitsausliitokset ja hitsit
77.040.10 Metallien rikkova aineenkoetus
77.040.20 Metallien rikkomaton aineenkoetus.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantutnija Mika Vartiainen
etunimi.sukunimi@metsta.fi
puh. 09 19 231