Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS-EN ISO 14189 Talousveden laatu

Veden laatu: Standardisoitu menetelmä Clostridium perfringens -bakteerin lukumäärän laskemiseen

Clostridium perfringens -bakteerille on nyt vahvistettu menetelmä uudessa standardissa SFS-EN ISO 14189. Terveydensuojelulain mukaisia valvontatutkimuksia tekevien laboratorioiden tulee tarkistaa, että heidän akkreditoitu pätevyysalueensa on tämän muutoksen jälkeen ajantasainen.

Talousveden laatua valvotaan säännöllisesti, jotta voidaan varmistaa terveydelle haitattoman veden jakelu. Clostridium perfringens on yksi talousveden suolistoperäisen saastumisen osoittamiseen käytettävä indikaattori. C. perfringens -bakteerille on nyt vahvistettu menetelmä uudessa standardissa.

Talousvettä käytetään kotitalouksissa juomavetenä ja ruoan valmistamiseen sekä elintarvikealan yrityksissä tuotteiden valmistamiseen. Talousvedessä ei saa olla mitään eliöitä kuten esimerkiksi bakteereita sellaisina määrinä, että niistä voisi aiheutua vaaraa ihmisten terveydelle.

Clostridium perfringens tiedetään yleisesti tärkeäksi ulosteperäisen saastumisen indikaattoriksi. C. perfringens -bakteerin esiintymisen seuranta on osoittautunut hyödylliseksi vesivarojen laadun arvioinnissa ja vedenkäsittelyn vaiheiden tarkistuksessa, kun arvioidaan käsittelylaitoksen toimintaa. Tavanomaiset desinfiointimenettelyt (esim. klooraus) eivät aina inaktivoi näitä itiöitä.

Standardissa SFS-EN ISO 14189 määritellään kalvosuodatusmenetelmä, jolla määritetään Clostridium perfringens -bakteerin kasvullisten solujen ja itiöiden lukumäärä talousvedestä otetuista näytteistä. Menetelmää voidaan soveltaa kaikentyyppisiin vesinäytteisiin, paitsi sellaisiin, jotka sisältävät suodatusta haittaavia hiukkasia tai kolloidista ainetta.

Standardissa kuvataan muun muassa kalvosuodatusmenetelmään liittyvät periaatteet, laitteet ja välineet, kasvualustat ja reagenssit, näytteenoton menetelmät ja menetelmän toteutus. Lisäksi ohjeistetaan, miten tulokset ilmoitetaan, millainen testausselosteen tulee olla ja miten laadunvarmistus toteutetaan.

Lisätietoja

Suomen ympäristökeskus
Anja Holmsten
Puh. 0295 251000 (vaihde)
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tietoa uusista julkaisuista

Jos haluat SFS:n markkinointikirjeet mieluiten sähköpostitse, käythän tilaamassa uutiskirjeet sinua kiinnostavista aihealueista SFS:n kotisivuilta.