Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / SFS 3353:2019 Palavien kemikaalien tuotantolaitos

SFS 3353: uudistetut vaatimukset palavien kemikaalien tuotantolaitoksille

Nyt on julkaistu uusi painos standardista SFS 3353. Siinä käsitellään palavien kemikaalien tuotantolaitosten suunnittelua, laitoksissa tapahtuvien onnettomuuksien ehkäisyä teknisin ratkaisuin ja onnettomuuksista aiheutuvien haitallisten seurausten minimointia.

Standardia SFS 3353 sovelletaan palavien kemikaalien tuotantolaitoksiin, joita koskee valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015).

SFS 3353:2019 Palavien kemikaalien tuotantolaitos
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 10.05.2019, kieli: suomi

Standardissa SFS 3353 määritellään muun muassa suoraetäisyydet tuotantolaitoksen ulkopuolisiin kohteisiin ja miehitettyihin rakennuksiin, vaaraetäisyydet tuotantolaitoksen sisäpuolisiin kohteisiin, prosessitekniikka, tilaluokitus ja sähkölaitteistot, onnettomuuksiin varautuminen, palonilmaisu-, sammutus- ja savunhallintajärjestelmät, rakennukset ja rakenteet, rakennusten palotekniset ominaisuudet ja palosuojaus, tuotantolaitoksen turvajärjestelyt, varoitus- ja opastusmerkinnät sekä tuotantolaitoksen toimintaohjeistus.

Tämä standardi on tarkoitettu mm.

  • palavia kemikaaleja valmistavien tai käsittelevien tuotantolaitosten turvallisuudesta ja työsuojelusta vastaaville henkilöille
  • tuotantolaitosten ja sen prosessien suunnittelijoille
  • pelastus-, rakennusvalvonta- ja lupaviranomaisille.

Standardia SFS 3353 sovelletaan tuotantolaitosten paloturvallisuuteen sen lisäksi, mitä säädetään uudis- ja korjausrakentamista koskevassa asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017). Standardin vaatimusten lisäksi tulee erityisesti ottaa huomioon räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät ATEX-direktiivit (laitedirektiivi 2014/34/EU ja olosuhdedirektiivi 1999/92/EY) sekä näihin perustuva kansallinen lainsäädäntö ja standardit.

Turvallisuus -ja kemikaalivirasto (TUKES) julkaisee luettelon niistä standardeista, joita noudattaen katsotaan vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuutta koskevan lain (390/2005) nojalla annettujen säännösten vaatimusten täyttyvän. SFS 3353:2019 kuuluu tähän luetteloon.

Muut palavien kemikaalien laitoksia ja niihin liittyviä vaatimuksia koskevat standardit

SFS 3352 Palavien nesteiden jakeluasema
87,70 € (alv 0%), 108,75 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.02.2014, kieli: suomi
SFS 3355 Palavien nesteiden käsittely satama-alueella
65,60 € (alv 0%), 81,34 € (alv 24%)
Vahvistettu 27.01.2014, kieli: suomi
SFS 3357:2017 Palavien nestemäisten kemikaalien varaston sammutus- ja palontorjuntakalusto
56,20 € (alv 0%), 69,69 € (alv 24%)
Vahvistettu 15.12.2017, kieli: suomi

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Virpi Nummisalo
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi