Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Siivouksen laadun uudistetut vaatimukset

Siivouksen laadun uudistetut vaatimukset

Siivouksen laatu voidaan varmistaa hyödyntämällä teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmää, joka kuvataan uudistetussa standardissa. Myös siivouspalvelua tuottavien yritysten ja henkilöiden sertifiointivaatimukset kuvaava standardiosuus on päivitetty.

Siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä kuvataan standardissaSFS-INSTA 800-1. Standardista on hyötyä laatuvaatimusten määrittelyssä, tarjousprosessissa, työn laadun seurannassa sekä siivouspalvelun kehittämisessä.

Myös siivouspalvelua tuottavien yritysten ja henkilöiden sertifiointivaatimukset kuvaava standardi SFS-INSTA 800-2 on päivitetty. Jos yritys esittää vaatimustenmukaisuusväittämiä, sen on otettava huomioon kaikki standardin olennaiset vaatimukset ja säännöt.

Aiempi standardi siivouksen laadusta on uudistuksessa jaettu kahteen osaan.

Standardissa SFS-INSTA 800-1:2019 kuvataan siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä, joka koskee heti siivouksen jälkeen mitattua lopputulosta. Standardia voidaan soveltaa vaadittavan laadun määrittelemiseen sekä siivouksen teknisen laadun tarkastamiseen kaikentyyppisissä rakennuksissa ja tiloissa riippumatta siivoustaajuudesta, siivousmenetelmästä tai -järjestelmästä.

Uudistetussa standardissa on muun muassa määritelty kaksi uutta termiä, tehty muutoksia likaryhmän 2 arviointi- ja tarkastusmenettelyyn, lisätty ohjeita tarkastuksen suorittamiseen sekä uudistettu palvelusopimusta koskevia vaatimuksia.

Standardissa esitetään objektiiviset mittauskriteerit, joiden avulla siivouksen tekninen laatu voidaan todentaa selkeästi. Uudistetussa standardissa objektiivisten mittausmenetelmien määrää on vähennetty kuudesta kolmeen ja pölymittauksen taajuus on muutettu suoritettavaksi neljännesvuosittain.

Palveluntarjoajat ja työntekijät itse voivat tarkastaa, onko sovittu laatutaso saavutettu. Standardin luokitusten avulla on helppo kertoa tilojen käyttäjille siivouksen tekninen laatu ja määritellä laatukriteerit esimerkiksi osana tarjousprosessia.

Asiakkaat voivat käyttää standardia määritelläkseen selkeästi laatuvaatimuksensa, mikä auttaa esimerkiksi tarjouksien pyytämisessä ja vertailussa.

Standardissa SFS-INSTA 800-2 esitetään yrityksiä ja henkilöitä koskevat sertifiointivaatimukset. Vaatimustenmukaisuusväittämiä esittävien siivouspalvelujen tuottajien ja heidän henkilöstönsä on otettava huomioon kaikki tämän standardin olennaiset vaatimukset ja säännöt.

Standardista on hyötyä myös siivouspalvelujen asiakkaille, jotka voivat edellyttää siivouspalvelujen tarjoajan tai siivouskonsulttien riippumatonta arviointia. Arvioinnilla voidaan varmistaa, että palveluntarjoajalla tai konsultilla on sellaiset järjestelmät ja tiedot, joita tarvitaan standardisarjan INSTA 800 mukaiseen, laatuperusteisen siivousohjeiden tai tarjousasiakirjojen laatimiseen sekä siivouksen seurantaan ja siivouksen teknisen laadun arvioimiseen. Uudistettu standardi esittää vaatimukset myös kouluttajille sen mukaan, minkä tietotason mukaista koulutusta järjestetään.

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS
Asiantuntija Kati Heiskanen
puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi