Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Soodakalkkisilikaattilasi: uudistettuja vaatimuksia

Rakennuslasit: soodakalkkisilikaattilasille uudistettuja vaatimuksia

Soodakalkkisilikaattilaseja koskevat vaatimukset kuvataan standardisarjassa SFS-EN 572. Standardeissa esitettyjä vaatimuksia on uudistettu, ja osat 1, 2, 8 ja 9 ovat nyt saatavana suomeksi. Osa 9 on rakennustuoteasetukseen perustuva harmonisoitu tuotestandardi, jonka perusteella valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) ja kiinnittää tuotteeseen CE-merkinnän.

Standardisarjan SFS-EN 572 osassa 1 määritellään ja luokitellaan peruslasituotteet, niiden kemialliset koostumukset, fysikaaliset ja mekaaniset pääominaisuudet sekä tuotteiden yleiset laatuvaatimukset. Kutakin perustuotetta koskevat mitat ja mittapoikkeamat, vikakuvaukset, laaturajat ja määritelmät annetaan tuotekohtaisesti tämän standardisarjan osissa 2 - 9. Näistä on suomennettu osat 2, 8 ja 9.

SFS-EN 572-2 Rakennuslasit. Perustuotteet. Soodakalkkisilikaattilasi. Osa 2: Float-lasi
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 17.09.2012, kieli: suomi/englanti

Osassa 2 määritellään float-laseille mitat ja minimilaatuvaatimukset, jotka koskevat optisia ja näkyviä virheitä. Tätä standardia sovelletaan ainoastaan float-laseille, jotka toimitetaan jumbokoossa, poikkimitoissa ja ylisuurissa mitoissa. Standardisarjan osassa 8 annetaan tietoa muun kokoisista float-laseista toisin sanoen toimituskoot ja lopulliseen mittaan ja muotoon leikatut lasit.

Osa 8 määrittelee mitat ja vähimmäislaatuvaatimukset perussoodakalkkisilikaattilaseille, jotka on määritelty standardissa EN 572-1:2012. Tämä pätee toimituskokoihin ja lopulliseen mittaan ja muotoon leikatuille laseille.

Standardi SFS-EN 572-9 määrittelee rakennuslaseina käytettävien soodakalkkisilikaattilasien vaatimustenmukaisuuden arvioinnin ja tehtaan tuotevalvonnan. Standardi täyttää EU:n rakennustuotedirektiivin (89/106/ETY) perusteella annetun mandaatin M/135 vaatimukset. Se sisältää rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) ja kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot ja luokat tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin, jos sellainen on tuoteryhmälle laadittu, avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen. Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota. Lisätietoa rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista voit lukea osoitteessa hENhelpdesk.fi.

Lisätiedot standardisoinnista

Yleinen Teollisuusliitto YTL
Pertti Isoniemi
Standardisointipäällikkö
Puh. 050 5700 766
etunimi.sukunimi@ytl.fi