Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Vaatimukset sormijatketulle sahatavaralle ja puulevyille

Vaatimukset sormijatketulle sahatavaralle ja puulevyille

Vaatimukset sormijatketulle sahatavaralla sekä ominaisuudet rakennuskäyttöön tarkoitetuille puulevyille kuvataan eurooppalaisissa standardeissa. Standardit sisältävät rakennustuoteasetukseen perustuvan yhdenmukaistetun osan, jonka pohjalta valmistaja voi laatia suoritustasoilmoituksen (DoP) sekä kiinnittää rakennustuotteeseen CE-merkinnän.

Standardissa SFS-EN 15497 määritellään vaatimukset poikkileikkaukseltaan suorakaiteen muotoiselle rakenteelliselle sormijatketulle sahatavaralle, jota käytetään rakennuksissa ja silloissa. Siinä määritellään myös rakenteellisen sormijatketun sahatavaran valmistuksen vähimmäisvaatimukset sekä suoritustason pysyvyyden arviointi- ja varmennusmenettelyt.

Standardia voidaan käyttää rakenteelliselle sormijatketulle sahatavaralle, joka on valmistettu standardissa luetelluista havupuulajeista tai poppelista. Sitä voidaan käyttää vain sellaiselle rakenteelliselle sormijatketulle sahatavaralle, jonka liitettävät sahatavarat ovat samaa puulajia.

SFS-EN 13986 määrittelee puulevyt rakennuskäytössä. Lisäksi se määrittelee perusominaisuudet ja asianmukaiset testausmenetelmät perusominaisuuksien määrittämiseksi pinnoittamattomille, pinnoitetuille, viilutetuille tai maalatuille puulevyille.

Standardissa esitetään menetelmät vaatimustenmukaisuuden arvioinnille ja vaatimukset tuotteiden merkinnälle. Se kattaa liimapuulevyjen, viilupuun (LVL)4), vanerin, OSB:n, lastulevyjen tai sementtilastulevyjen, märkämenetelmäkuitulevyjen sekä kuivamenetelmäkuitulevyjen (MDF) rakennuskäytön.

Edellä esiteltyihin standardeihin liittyy kansallinen soveltamisstandardiSFS 7002.

Rakennustuotteiden CE-merkintä

Useimmissa rakennustuotteissa tulee olla CE-merkintä. Rakennustuotteiden CE-merkinnällä valmistaja ilmoittaa tuotteen ominaisuudet yhdenmukaisella eurooppalaisella tavalla. Rakennustuotteen CE-merkinnällä voidaan osoittaa tuotteen ominaisuudet siten, että tuotteen voi laittaa markkinoille kaikissa Euroopan talousalueen maissa.

CE-merkinnän käytön edellytyksenä on, että kyseiselle tuotteelle on julkaistu harmonisoitu tuotestandardi.Harmonisoitu tuotestandardi kertoo, mitä CE-merkinnässä ilmoitetut tekniset arvot ja luokat tarkoittavat. Kansallisen soveltamisstandardin, jos sellainen on tuoteryhmälle laadittu, avulla voi päätellä, käykö CE-merkitty rakennustuote suunniteltuun käyttökohteeseen. Rakennustuotteiden CE-merkintään on käytettävä komission virallisessa lehdessä (OJ) ilmoitettua yhdenmukaistetun (harmonisoidun) tuotestandardin (hEN) voimassa olevaa versiota.


Lisätietoja

Rakennustuoteteollisuus RTT ry
Jaana Karlsson
Puh. 09 12991 (vaihde)
etunimi.sukunimi@rakennusteollisuus.fi

Tietoa CE-merkintään kulloinkin voimassa olevista rakennustuotteiden harmonisoiduista tuotestandardeista eli hEN:eistä löydät osoitteessa henhelpdesk.fi