Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 54-13:2017 Kumottu

Paloilmoittimet. Osa 13: Laitteiston osien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointi

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään paloilmoittimen (sekä sen oheisjärjestelmänä käytettävän äänievakuointijärjestelmän) komponenttien yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointia koskevat vaatimukset. Komponentit ovat joko standardisarjassa EN 54 esitettyjen vaatimusten mukaisia tai valmistajan määrittelyjen mukaisia, mikäli niille ei ole sarjan EN 54 standardia.
Hajautetun toiminnon siirtotietä koskevat vaatimukset on esitetty toimintoa koskevassa EN 54 -standardissa eikä tässä asiakirjassa.
Tässä standardissa esitetään myös toisiin järjestelmiin yhdistettyjen paloilmoittimien toimintavarmuuteen liittyvät vaatimukset.
Tässä standardissa ei määritellä, miten paloilmoitinlaitteisto suunnitellaan, asennetaan tai miten sitä käytetään tietyssä käyttökohteessa.
Tässä standardissa otetaan huomioon, ettei ole käytännössä mahdollista arvioida komponenttien yhteensopivuutta tai yhdistettävyyttä kaikissa mahdollisissa kokoonpanoissa. Arviointimenetelmiä määriteltäessä tarkoitus on ollut saavuttaa riittävä luottamus siihen, että paloilmoitin toimii ennalta määritellyissä käyttö- ja ympäristöolosuhteissa.
Tässä standardissa esitetään yhteensopivuuden ja yhdistettävyyden arviointimenetelmiin sekä paloilmoittimeen tai siihen liitettyyn toiseen paloilmoittimeen kuuluvien komponenttien testaamiseen liittyvät vaatimukset.
Tämä asiakirja ei kata komponentteja tai toimintoja, jotka eivät sisälly paloilmoittimeen, kuten esimerkiksi rakennusautomaatiojärjestelmän toiminnot.
Tämä standardi koskee paloilmoittimia, joiden komponentit on yhdistetty toisiinsa sähköjohdoilla, valokuiduilla tai radioyhteyksillä tai niiden yhdistelmillä. Jos komponenttien välillä on käytetty muita yhteystapoja, tätä standardia voidaan käyttää ohjeellisena tietona.
HUOM. Muiden eurooppalaisten standardien oletetaan kattavan muita paloilmoittimen kanssa yhdistettäviä järjestelmiä koskevat vaatimukset.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
24.02.2017
Kumouspäivä
27.12.2019
Painos
2
Sivumäärä
56
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin