Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 5994 Kumottu

Siivouksen tekninen laatu. Mittaus- ja arviointijärjestelmä (INSTA 800:2010)

Soveltamisala
Tässä standardissa kuvataan siivouksen teknisen laadun määrittely- ja arviointijärjestelmä, joka perustuu standardissa EN 13549:2001 määriteltyihin yleisiin periaatteisiin.
Standardissa kuvataan kaksi pääperiaatetta: silmämääräinen tarkastus (katso kohta 4) ja mittauslaitteiden käyttöön perustuva tarkastus (katso liite D). Yksittäisen siivoustehtävän arvioinnissa voidaan käyttää jompaakumpaa periaatetta tai niiden yhdistelmää.
Tiettyjen erikoistilojen tarkastusta voidaan täydentää mittauslaitteilla. Tällaisia ovat esimerkiksi elektroniikan, lääkkeiden tai elintarvikkeiden valmistustilat ja laboratoriot sekä muut vastaavat tilat, joihin liittyy erityisiä asiakkaan määrittelemiä laatuvaatimuksia tai lakisääteisiä vaatimuksia.
Sisäilman laatuun vaikuttaa etenkin pöly. Jotta saavutetaan hyväksyttävä sisäilman laatu, voi olla tarpeen asettaa pölyisyyttä koskevia erityisvaatimuksia. Tähän tarkoitukseen voidaan käyttää pölymittauksia. Asiakkaat voivat halutessaan määritellä pelkkiä pölymittauksia liitteen D.1 mukaisesti, tai niitä voidaan käyttää silmämääräistä tarkastusta täydentävänä menetelmänä. Asiakkaiden on määriteltävä mittausten suorittamisajankohta sekä hyväksyttävä pölyisyystaso taulukon D.1 mukaisesti.
Tässä standardissa esitettyä järjestelmää voidaan hyödyntää
—saavutetun siivouksen teknisen laadun tarkastamiseen
—likatason tai likaantumisnopeuden arviointiin
—siivouksen lopputulosta koskevina vaatimuksina siivouspalvelujen suorittamisen ja tilaamisen sekä niihin liittyvien tarjousten yhteydessä, katso standardi INSTA 810 Cleaning services – Requirements and recommendations for the provision of cleaning services
—tietyn laatutason saavuttamiseen tarvittavan siivoustoiminnan arviointiin
—tietyllä siivoustoiminnalla saavutetun siivouksen teknisen laadun määrittelyyn.
Tässä standardissa myös esitetään, kuinka tätä mittausjärjestelmää soveltamalla voidaan määritellä vaadittu laatu sekä tarkastaa saavutettu siivouksen tekninen laatu.
Tätä standardia voidaan soveltaa kaikentyyppisiin rakennuksiin ja tiloihin, esim. kaikentyyppisiin toimistojen, sairaaloiden, koulujen, päiväkotien, kauppakeskusten, kauppojen, tuotantohallien, laivojen, bussien, junien, lentokoneiden, hotellien ja ravintoloiden tiloihin käytettävästä siivousmenetelmästä, siivousvälistä tai järjestelmästä riippumatta. Tämän standardin kuvaukset koskevat heti siivouksen jälkeen mitattua lopputulosta.
HUOM. Tämä standardi ei käsittele siivoukseen liittyvien palvelujen mittausta ja valvontaa. Tällaisia palveluja ovat esimerkiksi saniteettitilojen tarvikkeiden täydentäminen, roskakorien tyhjentäminen, kierrätettävän materiaalin käsittely jne. Tällaiset palvelut on määriteltävä erikseen palvelusopimuksessa, samoin kuin niiden arviointiin ja laadunmääritykseen käytettävä järjestelmä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
29.10.2012
Kumouspäivä
17.05.2019
Painos
1
Sivumäärä
123
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin