Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-käsikirja 147-6

Veden laatu. Osa 6: Biologia. Kenttämenetelmät

Soveltamisala
Vesibiologiaan liittyvien menetelmästandardien valmistelu tapahtuu SYKEn asettamassa Vesibiologian standardisointityöryhmässä, jossa on laajasti edustettuna eri organisaatioiden asiantuntijoita. ISOn ja CENin kesken tehtyä työnjakoa noudattaen myös kansallisen työryhmän toiminta on jaettu kahteen erilliseen alaryhmään: biotestiryhmä ja hydrobiologinen ryhmä. Biotestiryhmässä valmistellaan myrkyllisyys- ja hajoavuustestimenetelmiä mm. jätevesien ja vesistönäytteiden vaikutusten sekä mahdollisen haitallisuuden selvittämiseksi. Hydrobiologisen ryhmän toiminta painottuu lähinnä EU-direktiivien soveltamisessa käytettävien biologisten ja ekologisten kenttämenetelmien valmisteluun ja harmonisointiin. Näitä menetelmiä käytetään vesien tilan arvioinnissa ja luokittelussa. Vesibiologisten tutkimusmenetelmien standardisointi käsittää termien määrittelyn, näytteenoton ja käsittelyn, määritykset sekä raportoinnin. Raja-arvojen määrittely ei kuulu tehtäväalueeseen.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
Julkaisupäivä
16.04.2012
Painos
2012
Sivumäärä
1
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
ISBN: 978-952-242-172-2

Takaisin