Acronyms
Standard webstore

Webshop

Previous

SFS 3352:2014 + A1:2020

Palavien nesteiden jakeluasema

Scope
Scope is not available in English.

Tätä standardia sovelletaan nestemäisen polttoaineen jakeluun tarkoitettuun jakeluasemaan. Jakeluasemaan kuuluvat sen toimintaan liittyvät säiliöt, jakelulaitteet ja rakennukset. Jakeluasemaksi katsotaan myös tilapäinen jakelupiste, josta polttoainetta luovutetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoaineeksi.
Tätä standardia ei sovelleta raideliikenteen polttoaineena käytettävän palavan nesteen jakeluun, lentopolttoaineiden jakeluun tarkoitettuun jakeluasemaan pois lukien lentobensiinin automaattiset jakelupisteet lentoasema-alueilla. Soveltamisala vastaa vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (415/98) sekä nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston
asetuksen (444/2010) soveltamisalaa.
Standardin rakennemalleja voidaan käyttää soveltuvin osin ohjeena myös muita vastaavia palavien nesteiden jakelupaikkoja suunniteltaessa ja rakennettaessa.
Tässä standardissa ei ole käsitelty ylipaineeseen perustuvia polttoaineen siirtojärjestelmiä eikä niiden asettamia vaatimuksia jakeluasemarakenteelle.
Tätä standardia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi taannehtivasti ennen sen julkaisemista rakennettuihin palavan nesteen jakeluasemiin. Tehtäessä olennaisia muutos- tai laajennustöitä näillä jakeluasemilla voidaan standardissa annettuja ohjeita
kuitenkin soveltaa muutos- ja laajennustöiden käsittämässä laajuudessa soveltuvin osin.

The standards writing body responsible for this document in Finland is Finnish Standards Association SFS.
Relationships
Normative references
No references for this publication.
Technical committee
Date of implementation
17.01.2020
Published
11.02.2020
Edition
6
Pages
68
Language(s)
Finnish

Previous