Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS Kauppa / Tekijänoikeus

Standardit, käsikirjat ja tekijänoikeus

Standardit, SFS-käsikirjat ja muut vastaavat julkaisut ovat tekijänoikeuslain suojaamia teoksia. Kun käyttäjä hankkii tällaisen julkaisun, hän saa tietyt käyttöoikeudet siihen.

Standardin käyttäjän näkökulmasta tekijänoikeuksien loukkaukset saattavat johtaa standardin vääränlaiseen soveltamiseen, jos sisältöön esimerkiksi tehdään harhaanjohtavia muutoksia vaikka tahattomastikin. Koska standardeja myydään standardisointityön rahoittamiseksi,tekijänoikeuksien kunnioittaminen on tärkeää standardisointijärjestelmän toimivuudelle.

Jos olette hankkineet standardeja käyttöönne esimerkiksi SFS ONLINE-palvelun kautta tai muuten painettuna tai pdf-tiedostona, standardeja saa käyttää vain organisaation sisäisessä toiminnassa. SFS:stä tulee pyytää etukäteen lupa, jos haluat lähettää kopioita standardista eteenpäin esimerkiksi sähköpostitse, ottaa lisäkopioita, tallentaa organisaation sisäiseen verkkoon tai ottaa suoria lainauksia myytäviin tuotteisiin. Standardeja ei saa laittaa julkisille verkkosivuille.

Kenellä on tekijänoikeus?

SFS-standardien, muiden vastaavien SFS- julkaisujen ja SFS-käsikirjojen tekijänoikeus on Suomen Standardisoimisliitto SFS ry:llä tai SFS:llä ja jollakin toisella organisaatiolla yhdessä. Tällaisia organisaatioita ovat esimerkiksi CEN (European Committee for Standardization) ja ISO (International Organization for Standardization).

ISO-standardien tekijänoikeus on ISO:lla ja IEC-standardien IEC:llä. Eri maiden kansallisten standardien tekijänoikeus on ao. maan standardisoinnista vastaavalla organisaatiolla. SFS:n tehtävänä on valvoa kansainvälisten standardisoimisjärjestöjen (ISO ja CEN) sekä niiden jäsenten standardien tekijänoikeutta Suomessa.

Mitä julkaisuja tekijänoikeus koskee?

Tekijänoikeuslain suojaamia julkaisuja ovat standardit (SFS-, SFS-EN-, SFS-EN ISO- ja SFS-ISO, ISO, EN), muut standardeja vastaavat julkaisut kuten tekniset raportit (TR) ja tekniset spesifikaatiot (TS), SFS-käsikirjat sekä standardien korjaukset (Cor) ja lisäykset (Amd). Tekijänoikeuslaki koskee myös standardiluonnoksia, esimerkiksi komitealuonnoksia (CD) ja äänestysvaiheessa olevia standardiehdotuksia kuten prEN, FprEN, ISO DIS ja ISO FDIS.

Standardit pdf-tiedostona

SFS-verkkokaupasta voi ladata SFS- ja ISO-standardeja sekä CENin julkaisuja omalle koneelle pdf-tiedostona. Ne saa tallentaa yhdelle työasemalle ja niistä saa ottaa yhden paperitulosteen.

SFS toimittaa standardeja pdf-tiedostona myös sähköpostitse ja CD-romilla. SFS-standardit saa tallentaa kolmelle työasemalle ja niistä saa ottaa enintään kolme paperitulostetta. ISO-standardit saa asentaa vain yhdelle työasemalle ja niistä saa ottaa yhden paperitulosteen.

Jos julkaisu on ostettu SFS-verkkokaupasta tai toimitettu sähköpostitse SFS:stä, sitä ei saa tallentaa esimerkiksi yrityksen intranetiin, vaan sitä varten tulee tehdä erillinen sopimus standardien verkkokäytöstä.

Kaikkien pdf-tiedostojen ja paperikopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin.

Standardit ONLINE-palvelussa

SFS- ja ISO-standardeja voi hankkia organisaation käyttöön ONLINE-palveluna, johon asiakas valitsee itse kokoelman standardeja. Tällöin SFS tekee asiakkaan kanssa kirjallisen käyttöoikeussopimuksen.

ONLINE-palvelun kautta saa saa oikeuden käyttää standardeja tai niiden kopioita organisaation sisäisessä hallinnollisessa, tuotannollisessa tai tutkimustoiminnassa. Standardeja tai niiden kopioita ei saa luovuttaa organisaation ulkopuolelle esimerkiksi tarjouspyynnön, tarjouksen tai mahdollisen markkinointimateriaalin liitteenä. Tämä koskee myös kopiointia ja käyttöä yksityiseen tai henkilökohtaiseen tarkoitukseen. Sopimuksessa määritellään tarkemmin käyttöehdot.

Ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opiskelijat saavat selata ja lukea ONLINE-palvelussa olevia julkaisuja tietokoneen näytöllä. Opiskelijat eivät saa tulostaa julkaisuja palvelusta eivätkä tallentaa niitä esimerkiksi omalle koneelle.

Ammattikorkeakoulun ja yliopiston opetus- ja muilla toimihenkilöt, tutkimuslaitosten tutkijat ja henkilökunta saavat luovuttaa yksittäisiä standardeja auktorisoidulle opetus- ja muille toimihenkilöille sähköisesti tai muulla tavoin, kun se liittyy osana organisaation koulutus-, suunnittelu- tai vastaavaan tuotantotyöhön, ottaa kohtuullisen määrän valokopioita tulostetusta yksittäisen standardin osasta, luovuttaa otteita yksittäisistä standardeista auktorisoiduille opiskelijoille, luovuttaa satunnaisesti yksittäisiä osia standardista muille kuin sopimuksen piiriin kuuluville käyttäjille tieteellisen kommunikoinnin nimissä sähköisesti tai muulla tavoin sekä esitellä julkisesti osia aineistosta osana ei-kaupallista esitystä opetuksessa, seminaarissa, konferenssissa, workshopissa tms. Lisäksi opetushenkilöstö saa käyttää otteita yksittäisistä standardeista elektronisessa tai painetussa muodossa opetus- ja tutkimustoiminnan materiaalipaketeissa.

Kaikkien kopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin.

Lainaukset myytävissä tuotteissa

Lainauksia ja tiivistelmiä standardeista voi käyttää myytävissä tuotteissa kuten kirjoissa ja ohjelmistoissa, mutta tällöin tulee pyytää SFS:ltä julkaisulupa etukäteen, samoin lähdeviittaukset tulee laittaa asianmukaisesti.

SFS veloittaa julkaisuluvasta käyttömaksun, jonka suuruus riippuu standardista tehtävän lainauksen laajuudesta ja myytävän tuotteen painosmäärästä. Lisäksi hinnoittelussa huomioidaan julkaisuluvan mahdollinen vaikutus standardin tulevaan myyntiin.

Lisäkopiot ja -tulosteet

Jos olet hankkinut esimerkiksi yhden kappaleen standardista painettuna tai pdf-tiedostona ja haluaa jakaa siitä paperikopioita esimerkiksi sisäisessä kokouksessa, tämä on mahdollista lisämaksua vastaan. Tällöin tulee olla etukäteen yhteydessä SFS:ään. Kaikkien kopioiden tulee sisältää samat tekijänoikeus-, tavaramerkki- ym. merkinnät kuin alkuperäisen standardin. Kopion etusivulla tulee kertoa, että kopiointiin on saatu lupa.

Standardien osittainen kopiointi on sallittua alla esitetyllä tavalla:

  • Opetusta varten opettaja saa kopioida samasta standardista lukukaudessa yhden kappaleen kutakin oppilasta varten. Koko standardia ei saa kopioida, vaan enintään puolet käännetystä sivumäärästä, ei kuitenkaan yli 20 sivua. Piirtoheitinkalvojen ja muun sähköisen opetusmateriaalin tekeminen on sallittua.
  • Tutkimuksessa saa kopioida omaan käyttöön.
  • Opiskelijoilla on opiskeluun liittyvissä dokumenteissa esimerkiksi. lopputyössään lupa lainata otteita aihetta käsittelevistä SFS-standardeista.
  • Yksityishenkilö saa kopioida vapaasti omaan henkilökohtaiseen käyttöönsä hankkimaansa standardia. Kopiointi kaupalliseen tarkoitukseen on kiellettyä.

Standardit sisäisessä dokumentoinnissa

Standardeja kannattaa soveltaa ja käyttää organisaation omassa dokumentoinnissa kuten käyttöohjeissa ja oppaissa. Jos standardista kopioidaan otteita dokumenttiin, tulee pyytää etukäteen SFS:n lupa, ellei tästä ole sovittu esimerkiksi ONLINE-sopimuksessa. Lupa myönnetään tapauskohtaisesti käytettävän standardiotteen laajuuden mukaan. Ao. dokumentissa tulee kertoa, että standardin lainaamiseen on saatu lupa.

Kenen käyttöön standardi on hankittu?

Standardien alareunassa on ns. vesileima, josta näkyy standardin hankkinut organisaatio ja usein myös vastuuhenkilö. Lisäksi pdf-tiedostona toimitetun standardin etusivulla kerrotaan standardin käyttöoikeuksista.

Lisätietoja

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
PL 130, 00101 HELSINKI
puh. 09 149 9331
www.sfs.fi

Kopiosto ry
Hietaniemenkatu 2, 00100 HELSINKI
puh. 09 406 197
www.kopiosto.fi