Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Materiaalivirtojen kustannusanalyysi

Ohjeita materiaalivirtojen kustannusanalyysin tekemiseen

Materiaalivirtojen kustannusanalyysi on ympäristöjohtamisen työkalu, jonka avulla yritykset voivat parantaa kustannustehokkuuttaan ja vähentää ympäristövaikutuksiaan. Standardi SFS-EN ISO 14051 vuodelta 2011 sisältää menetelmän yleiset periaatteet. Uusi standardi SFS-EN ISO 14052:2018 antaa suuntaviivat materiaalivirtojen kustannusanalyysitarkastelun laajentamiselle tuoteketjuun

Materiaalivirtojen kustannusanalyysin, Material Flow Cost Accounting, MFCA, avulla lasketaan kustannustiedot prosessivaiheittain. Se sisältää materiaali-, energia-, työ- ja jätekustannukset. Tämä antaa tarkempaa tietoa kuin perinteinen kustannuslaskenta ja auttaa kohdistamaan säästötoimenpiteet sinne, missä on saavutettavissa eniten kokonaishyötyä. Materiaalivirtojen kustannusanalyysi antaa sisäistä päätöksentekoa tukevaa tietoa ja on tarkoitettu olemassa olevien ympäristöjohtamis- ja kustannushallintakäytäntöjen tueksi.

MFCA-menetelmää sovelletaan myös Motivan materiaalikatselmusmenettelyssä.

Standardissa SFS-EN 14052:2018 annetaan ohjeistusta materiaalivirtojen kustannusanalyysin käytännön toteutukseen toimitusketjuissa. Se perustuu standardissa SFS-EN ISO 14051 kuvattuun materiaalivirtojen kustannusanalyysin periaatteisiin ja yleiseen malliin, joka sisältää yleisen termistön, tavoitteet ja periaatteet sekä toteuttamisvaiheet.

SFS-EN ISO 14051 Ympäristöasioiden hallinta. Materiaalivirtojen kustannusanalyysi. Yleinen malli
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 31.10.2011, kieli: suomi/englanti

Materiaalivirtojen kustannusanalyysissä yrityksen sisäiset materiaalivirrat ja -varastot jäljitetään ja lasketaan fysikaalisissa yksiköissä, ja näihin materiaalivirtoihin liittyvät kustannukset arvioidaan. Saadut tiedot kannustavat yrityksiä tutkimaan mahdollisuuksia, joilla voidaan samanaikaisesti sekä luoda taloudellista hyötyä että pienentää haitallisia ympäristövaikutuksia.

MFCA voidaan toteuttaa kaikissa organisaatioissa, joissa käytetään materiaaleja ja energiaa, organisaation tuotteista, palveluista, koosta, rakenteesta, sijainnista sekä olemassa olevista johtamis- ja kustannuslaskentajärjestelmistä riippumatta.

Materiaalivirtojen kustannusanalyysi voidaan laajentaa koskemaan myös muita toimitusketjun yrityksiä ja näin auttaa yrityksiä materiaali- ja energiatehokkuuteen tähtäävän yhteistyön kehittämisessä. Laajentamisesta voidaan saada hyötyä, sillä yrityksen tuottaman jätteen määrä riippuu usein toimittajan toimittamien materiaalien luonteesta tai laadusta tai asiakkaan esittämistä tuotteen spesifikaatioista.

Lisätiedot standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Sari Sahlberg
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi