Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Tulliedustajien osaamisvaatimukset

Tulliedustajien osaamiselle yhtenäiset vaatimukset Euroopassa

EU:n lainsäädännön mukaiset tulliedustajia koskevat osaamisvaatimukset määritellään uudessa eurooppalaisessa standardissa. Se tukee yhteistä näkemystä tulliedustajilta vaadittavasta osaamisesta ja selkeyttää käytettyjä termejä. Siitä on hyötyä myös tulliedustajan tarjotessa tulliedustajapalveluja muussa kuin siinä EU:n jäsenvaltiossa, johon hän on sijoittautunut.

SFS-EN 16992:2017 Tulliedustajien osaaminen
95,60 € (alv 0%), 118,54 € (alv 24%)
Vahvistettu 03.02.2017, kieli: suomi/englanti

Standardissa SFS-EN 16992 tarkastellaan syvällisesti tulliedustajan rooliin liittyviä tietoja ja taitoja, jotka ovat erityisen olennaisia tulliedustajan työssä. Esitettävien tietojen ja taitojen valinta perustuu käytännön menettelyyn.

Standardi on olennainen osa Euroopan unionin tullikoodeksia, ja se on suunniteltu kaikkien tulliedustajien henkilöresurssien suunnitteluun osallistuvien ja osaamista kehittävien organisaatioiden käyttöön. Se on yhdenmukainen AEOC-aseman (tulliyksinkertaistuksiin oikeutetun valtuutetun talouden toimijan aseman) edellyttämien tulliosaamiskriteerien kanssa. Yksi tämän standardin tavoitteista on auttaa täyttämään tulliosaamisen AEOC-kriteerit sertifiointilaitoksen antaman vaatimustenmukaisuussertifikaatin avulla (unionin tullikoodeksi, artiklan 39 alakohta d.)

Komission verotuksen ja tulliliiton pääosasto on laatinut EU:n tullialan osaamiskartan (EU-CCFW) yksityiselle sektorille. Tämä standardi perustuu suurelta osin kyseisen asiakirjan operatiivista osaamista käsittelevään kohtaan.

Osaaminen on pysyvä käsite, ja vaikka tullialan teknologia, työpaikat, markkinointitermit ja myynninedistämisperiaatteet muuttuvat nopeasti, tämän eurooppalaisen standardin olisi tarkoitus pysyä muuttumattomana.

Tämä eurooppalainen standardi on puolueeton: siihen ei liity merkittävimpien vaikuttajatahojen intressejä, se on laadittu ja sitä ylläpidetään koko EU:n laajuisessa monien eri sidosryhmien väliseen sopimukseen perustuvassa prosessissa eurooppalaisen standardisoimisjärjestön CENin alaisuudessa.

Lisätiedot standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Asiantuntija Kati Heiskanen
Puh. 09 149 9331 (vaihde)
etunimi.sukunimi@sfs.fi