Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-1-7 + AC

Eurokoodi 3: Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-7: Levyrakenteet, joihin kohdistuva kuormitus ei ole levyn tason suuntainen

Soveltamisala
(1)P Standardissa EN 1993-1-7 esitetään esim. siilojen, säiliöiden tai kuljetuskonttien osana olevien jäykistämättömien ja jäykistettyjen levyjen rakennesuunnittelun perusmitoitussäännöt, kun levyyn vaikuttava kuormitus ei ole levyn tason suuntainen. Se on tarkoitettu käytettäväksi yhdessä osan EN 1993-1-1 ja asianomaista käyttökohdetta koskevien standardien kanssa.
(2) Tässä dokumentissa määritellään kestävyyksien mitoitusarvot: kestävyyksien osavarmuusluku saadaan asianomaista käyttökohdetta koskevan standardin kansallisesta liitteestä. Suositusarvot esitetään asianomaisessa käyttökohdetta
koskevassa standardissa.
(3) Tämä standardi koskee mitoitusvaatimuksia, joiden perusteella mitoitetaan seuraavien murtorajatilojen suhteen:
– plastinen rajatila
– vaihtoplastisoituminen
– lommahdus
– väsyminen.
(4) Rakenteen tasapainoa kokonaisuutena (liukumista, tuilta nousua, kaatumista) ei tarkastella tässä standardissa, vaan standardissa EN 1993-1-1. Tiettyjä käyttökohteita koskevia erityistarkasteluja esitetään kyseisissä standardin
1993 käyttökohdetta koskevissa osissa.
(5) Tämän standardin säännöt viittaavat levyrakenteiden levylohkoihin, jotka voivat olla jäykistettyjä tai jäykistämättömiä.
Nämä levylohkot voivat olla yksittäisiä levyjä tai levyrakenteen osia. Kuormitus ei ole levyn tason suuntainen.
(6) Ks. standardia EN 1993-1-5, kun jäykistämätöntä tai jäykistettyä levyrakennetta tarkastellaan vain tasonsa suunnassa kuormitettuna. Standardissa EN 1993-1-7 esitetään säännöt tason suuntaisen kuormituksen ja tason suuntaa vastaan kohtisuoran kuormituksen yhteisvaikutuksen tarkastelua varten.
(7) Ks. standardista EN 1993-1-3 kylmämuovattujen sauvojen ja levyjen mitoitussääntöjä.
(8) Lämpötila-alue, jossa tämän standardin sääntöjä saa soveltaa, määritellään standardin EN 1993 asianomaisissa käyttökohdetta koskevissa osissa.
(9) Tämän standardin säännöt viittaavat rakenteisiin, jotka asennetaan standardin prEN 1090-21) toteutusta koskevia vaatimuksia noudattaen.
(10) Tuulikuormitusta ja kiinteän hienojakoisen aineen virtausta käsitellään kvasistaattisina kuormina. Väsytystä tarkasteltaessa dynaamiset vaikutukset otetaan huomioon standardin EN 1993-1-9 mukaisesti. Dynaamisesta toiminnasta
aiheutuvia jännitysresultantteja käsitellään tässä osassa kvasistaattisina.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 1993-1-10:2005 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-10: Material toughness and through-thickness properties
EN 1993-1-12:2007 Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-12: Additional rules for the extension of EN 1993 up to steel grades S 700
EN 1993-1-1:2005 Eurocode 3: Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
10.09.2007
Julkaisupäivä
29.05.2009
Painos
1
Sivumäärä
40
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin