Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-1-3 + AC

Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 1-3: Yleiset säännöt. Lisäsäännöt kylmämuovatuille sauvoille ja levyille

Soveltamisala
(1) |AC> Standardissa EN 1993-1-3 esitetään suunnittelua koskevia vaatimuksia kylmämuovaamalla valmistetuille sauvoille ja levyille. Standardia EN 1993-1-3 sovelletaan kylmämuovaamalla valmistettuihin terästuotteisiin, jotka
valmistetaan pinnoitetuista tai pinnoittamattomista kuuma- tai kylmämuovaamalla valmistetuista levyistä tai nauhoista käyttämällä kylmämuovausmenetelmiä kuten rullamuovausta tai särmäystä. Standardia EN 1993-1-3 voidaan soveltaa
myös liittolaattojen muotolevyn suunnitteluun ja betonilaatan muottina käytettävien muotolevyjen rakennusvaiheen aikaiseen suunnitteluun, ks. standardi EN 1994. Standardissa EN 1090 esitetään teräsrakenteiden toteutusta koskevat
säännöt, jotka koskevat kylmämuovattuja sauvoja ja levyjä. HUOM. Tässä osassa esitetyt säännöt täydentävät standardin EN 1993-1 muissa osissa esitettyjä sääntöjä.
(2) Esitetään myös menetelmiä rungon ja levyn yhteistoiminnan suunnittelulle, kun teräslevyä käytetään rungon rakenteellisena levynä.
(3) Tätä osaa ei sovelleta standardin EN 10219 mukaisiin kylmämuovaamalla valmistettuihin pyöreisiin ja suorakaiteen muotoisiin rakenneputkiin, joiden mitoituksen osalta viitataan standardeihin EN 1993-1-1 ja EN 1993-1-8.
(4) Standardissa EN 1993-1-3 esitetään laskennallisia ja kokeellisia mitoitusmenetelmiä. Laskennallisia mitoitusmenetelmiä sovelletaan vain esitetyille teräslajeille ja geometrisille mittasuhteille, joiden osalta on olemassa riittävästi kokemusta ja kokeellista näyttöä. Näitä rajoituksia ei sovelleta kokeelliseen mitoitukseen.
(5) Standardi EN 1993-1-3 ei koske toteutuksen ja huollon aikaisia koekuormitusjärjestelyjä.
(6) Tässä standardissa esitetyt laskentasäännöt ovat voimassa vain, jos kylmämuovattujen rakennosien toleranssit täyttävät standardin EN 1090-2 mukaiset vaatimukset.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10025-1:2004 Hot rolled products of structural steels - Part 1: General technical delivery conditions
EN 10025-2:2019 Hot rolled products of structural steels - Part 2: Technical delivery conditions for non-alloy structural steels
EN 10025-3:2019 Hot rolled products of structural steels - Part 3: Technical delivery conditions for normalized/normalized rolled weldable fine grain structural steels
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.12.2006
Julkaisupäivä
10.12.2009
Painos
1
Sivumäärä
128
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin