Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-5 + AC

Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 5: Paalut

Soveltamisala
(1) Standardin EN 1993 osassa 5 esitetään teräksestä valmistettujen paalujen ja ponttiseinien rakennesuunnittelua koskevat periaate- ja soveltamissäännöt.
(2) Standardissa esitetään myös esimerkkejä perustus- ja tukiseinärakenteiden yksityiskohtien suunnittelusta.
(3) Soveltamisala kattaa seuraavat rakenteet:
– maa- ja vesirakennuskohteiden teräspaaluperustukset sekä maassa että vedessä
– tilapäiset tai pysyvät rakenteet, joita tarvitaan teräspaalutus- ja teräsponttiseinätyön tekemiseen
– teräsponttilevyistä koostuvat tilapäiset tai pysyvät tukirakenteet, joihin kuuluvat kaikenlaiset Combi-seinät.
(4) Soveltamisalaan ei kuulu seuraavia rakenteita:
– offshore-rakenteet
– tihtaalit.
(5) Standardin EN 1993 osa 5 sisältää myös betonilla täytettyjä teräspaaluja koskevia soveltamissääntöjä.
(6) Standardi ei kata maanjäristysmitoituksen erityisvaatimuksia. Jos maanjäristysten aiheuttamat maaperän liikkeet ovat merkityksellisiä, sovelletaan standardia EN 1998.
(7) Lisäksi standardissa esitetään juoksujen, jäykisteiden ja ankkurointien suunnittelusäännöt, ks. luku 7.
(8) Teräsponttiseinien, joiden poikkileikkausluokka on 1, 2 tai 3, suunnittelua käsitellään kohdissa 5 ja 6, kun taas ponttiseinien, joiden poikkileikkausluokka on 4, suunnittelua käsitellään liitteessä A.
HUOM. Luokan 4 ponttiseinien testausta käsitellään liitteessä B.
(9) Puristusliitettyjen U-ponttilevyjen ja suorauumaisten profiilien mitoitusmenettelyissä käytetään kokeellisesti määritettyjä kestävyyden mitoitusarvoja. Testausmenettelyissä noudatetaan standardia EN 10248.
(10) Tämä asiakirja ei kata geoteknisiä näkökohtia. Niitä käsitellään standardissa EN 1997.
(11) Säännöt, jotka koskevat korroosion ottamista huomioon paalujen ja ponttiseinien suunnittelussa, esitetään luvussa 4.
(12) Standardin EN 1993-1-1 kohdan 5.4.3 mukaisen plastisuusteorian mukaisen kokonaistarkastelun soveltamista käsitellään kohdassa 5.2.
HUOM. Liitteessä C esitetään ohjeita teräsponttiseinien mitoittamisesta plastisuusteorian mukaisen kokonaistarkastelun avulla.
(13) Combi-seinien murtorajatilamitoitusta käsitellään luvussa 5, jossa esitetään myös primaaristen rakenneosien mitoituksen yleissäännöt.
HUOM. Liitteessä D esitetään ohjeita primaarisina rakenneosina käytettyjen putkipaalujen ja I-profiilien suunnittelusta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 10027-1:2016 Designation systems for steels - Part 1: Steel names
EN 10027-2:2015 Designation systems for steels - Part 2: Numerical system
EN 10210-1:2006 Hot finished structural hollow sections of non-alloy and fine grain steels - Part 1: Technical delivery conditions
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
16.04.2007
Julkaisupäivä
08.01.2010
Painos
1
Sivumäärä
89
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin