Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1993-2 + AC

Eurokoodi 3. Teräsrakenteiden suunnittelu. Osa 2: Terässillat

Soveltamisala
(1) Standardissa EN 1993-2 esitetään terässiltojen ja liittorakennesiltojen teräsosien rakennesuunnittelun yleiset periaat-teet. Siinä esitetään sääntöjä, jotka ovat lisäyksiä, muutoksia tai korvaavia sääntöjä standardin EN 1993-1 eri osien vas-taaviin sääntöihin nähden. (2) Liittosiltojen suunnittelukriteerit esitetään standardissa EN 1994-2. (3) Korkealujuuksisten köysien ja niihin liittyvien osien mitoitus esitetään standardissa EN 1993-1-11. (4) Tämä eurooppalainen standardi koskee vain siltojen kestävyyttä, käyttötilaa ja säilyvyyttä. Muita suunnitteluun liitty-viä asioita ei käsitellä. (5) Standardi EN 1090 otetaan huomioon terässiltojen toteutuksessa. HUOM. Niin kauan kuin standardi EN 1090 ei vielä ole saatavilla, tilapäisiä ohjeita esitetään liitteessä C. (6) Toteutusta käsitellään siinä laajuudessa, joka on tarpeen käytettävien rakennusaineiden ja tuotteiden laadun esittä-miseksi sekä suunnittelusääntöjen oletuksia vastaavan työn tason määrittämiseksi. (7) Seismistä mitoitusta koskevia erityisvaatimuksia ei käsitellä. Viitataan standardissa EN 1998 esitettyihin vaatimuk-siin, jotka täydentävät ja muuntavat standardissa EN 1993-2 esitettyjä vaatimuksia erityisesti seismisen mitoituksen osalta.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).

Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
89/106/EEC Rakennustuotedirektiivi
305/2011 Rakennustuotteet

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.12.2006
Julkaisupäivä
03.09.2010
Painos
1
Sivumäärä
103
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin