Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1090-2:2018

Teräs- ja alumiinirakenteiden toteutus. Osa 2: Teräsrakenteiden tekniset vaatimukset

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään toteutusta koskevat vaatimukset rakenteina tai valmistettuina kokonpanoina käytettäville kantaville teräsrakenteille, jotka valmistetaan:— kuumavalssatuista rakenneterästuotteista lujuusluokkaan S700 saakka;— kylmämuovatuista profiileista ja muotolevyistä lujuusluokkaan S700 saakka (elleivät ne kuulu standardin EN 1090-42 soveltamisalaan)— kuuma- ja kylmämuovatuista austeniittisista, austeniittis-ferriittisistä ja ferriittisistä teräksistä valmistetuista ruostumattomista terästuotteista;— kuuma- ja kylmämuovatuista rakenneputkista mukaan lukien standardimittaiset ja tilaustyönä tehdyt muovatut ja hitsaamalla valmistetut rakenneputket.Standardin EN 1090-41) soveltamisalaan kuuluvista kylmämuovatuista kokoonpanoista valmistetuille kokoonpanoille ja standardin EN 1090-41) soveltamisalaan kuuluville kylmämuovatuille rakenneputkille noudatetaan ensisijaisesti standardin EN 1090-41) vaatimuksia.Tämä eurooppalainen standardi koskee standardin EN 1994 soveltuvan osan mukaan suunnitellun teräksen ja betonin muodostaman liittorakenteen teräsosia.Tämä eurooppalainen standardi esittää vaatimukset ilman viittausta teräsrakenteen tyyppiin ja muotoon (esim. rakennukset, sillat, levy- tai ristikkokokoonpanot) ja koskee myös väsytyskuormitettuja ja maanjäristyskuormituksille alttiita rakenteita. Tietyt vaatimukset eritellään toteutusluokkien avulla.Tämä eurooppalainen standardi koskee rakenteita, jotka on suunniteltu standardin EN 1993 niitä koskevan osan mukaisesti. Ponttiseinät, maata syrjäyttävät paalut ja pienpaalut, jotka on suunniteltu standardin EN 1993-5 mukaisesti, on tarkoitettu toteutettaviksi standardien EN 12063, EN 12699 ja EN 14199 mukaisesti. Tämä eurooppalainen standardi koskee vain juoksujen, jäykisteiden ja liitosten toteutusta.Tämä eurooppalainen standardi koskee standardin EN 1994 soveltuvan osan mukaan suunnitellun teräksen ja betonin muodostaman liittorakenteen teräsosia.Tätä eurooppalaista standardia voidaan käyttää muiden suunnittelusääntöjen mukaan suunniteltuihin rakenteisiin edellyttäen, että näiden suunnittelusääntöjen toteutusta koskevat ehdot täyttyvät ja kaikki tarvittavat lisävaatimukset esitetään.Tämä eurooppalainen standardi kattaa betoniterästen hitsauksen rakenneteräksiin. Tämä eurooppalainen standardi ei sisällä betoniterästen käyttöön raudoitetuissa betonirakenteissa liittyviä vaatimuksia.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
CEN ISO/TR 15608:2017 Welding - Guidelines for a metallic materials grouping system (ISO/TR 15608:2017)
CEN/TR 10347:2006 Guidance for forming of structural steels in processing
EN 10017:2004 Steel rod for drawing and/or cold rolling - Dimensions and tolerances
Vahvistuspäivä
29.06.2018
Julkaisupäivä
04.09.2018
Painos
3
Sivumäärä
179
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Suomessa on 31.12.2018 saakka standardista voimassa kaksi versiota; SFS-EN 1090-2:2008 + A1:2012 ja SFS-EN 1090-2:2018.

Viimeistään 1.1.2019 alkaen on sovellettava standardia SFS-EN 1090-2:2018 ja SFS-EN 1090-2:2009 + A1:2012 kumotaan.

Lisätietoja eurokoodeista www.eurocodes.fi.

Takaisin