Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 14025:2018

Vaarallisten aineiden kuljetussäiliöt. Paineelliset metallisäiliöt. Suunnittelu ja rakenne

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään suunnittelua ja rakennetta koskevat vähimmäisvaatimukset paineellisille metallisäiliöille, joiden enimmäiskäyttöpaine on yli 50 kPa (0,5 bar) ja joita käytetään vaarallisten aineiden kuljetukseen maanteillä, rautateillä ja merellä. Tämä asiakirja sisältää vaatimukset aukoille, sulkimille ja rakenteellisille varusteille, mutta sen vaatimukset eivät kata käyttölaitteita. Kryogeenisten nesteiden kuljetussäiliöihin sovelletaan standardeja EN 13530-1 ja EN 13530-2.
Tämän asiakirjan soveltamisalan mukaisten painesäiliöiden suunnittelua ja rakennetta koskevat ensisijaisesti ADR/RID-määräysten kohtien 6.8.2.1, 6.8.3.1 ja 6.8.5 vaatimukset. Lisäksi sovelletaan ADR/RID-määräysten kohtiin 3.2, 4.3 ja 6.8.2.4 liittyvän taulukon A sarakkeissa 12 ja 13 esitettyjä oleellisia vaatimuksia. Rakenteellisten varusteiden kohdalla sovelletaan ADR/RID-määräysten kohtia 6.8.2.2 ja 6.8.3.2. Tässä asiakirjassa viitataan ADR/RID-määräysten kohdassa 1.2.1 esitettyihin määritelmiin. UN-säiliöitä koskevat ADR/RID-määräysten kohtien 4.2 ja 6.7.2 ja 6.7.2 vaatimukset. Lisäksi sovelletaan ADR/RID-määräysten kohtiin 3.2, 4.2 ja 6.7.2 ja 6.7.3 liittyvän taulukon A sarakkeissa 10 ja 11 esitettyjä oleellisia vaatimuksia. Yllä olevat kohdat ovat ADR/RID-määräysten vuoden 2017 painoksesta, ja vaatimuksia voidaan päivittää. Tämä voi johtaa tilapäisiin poikkeamiin standardin EN 14025 vaatimusten kanssa.
Tätä asiakirjaa sovelletaan nestemäisiin kaasuihin, sisältäen nestekaasun. Nestekaasua käsitellään standardissa EN 12493.
Jollei ole muutoin määritelty, koko sivun poikki kirjattuja vaatimuksia sovelletaan kaikkiin säiliöihin. Kahteen sarakkeeseen jaetut osuudet koskevat vain alla mainittuja säiliöitä seuraavasti:

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Yhteinen Toimialaliitto, www.ytl.fi.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 1496-3:1995 Series 1 freight containers -- Specification and testing -- Part 3: Tank containers for liquids, gases and pressurized dry bulk
ISO 7005-1:2011 Pipe flanges -- Part 1: Steel flanges for industrial and general service piping systems
Direktiivi
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
03.08.2018
Julkaisupäivä
18.06.2019
Painos
5
Sivumäärä
112
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin