Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 1127-1:2019

Räjähdysvaaralliset tilat. Räjähdyksen esto ja suojaus. Osa 1: Peruskäsitteet ja menetelmät

Soveltamisala
Tämä asiakirja määrittää menetelmät räjähdykseen johtavien vaaratilanteiden tunnistamiseksi ja arvioimiseksi sekä ohjeet vaadittavan turvallisuuden toteuttavalle suunnittelulle ja rakenneratkaisuille. Menetelminä ovat:
— riskin arviointi
— riskin pienentäminen.
Laitteiden, suojausjärjestelmien ja komponenttien turvallisuus voidaan saavuttaa eliminoimalla vaaratekijät ja/tai pienentämällä riskiä esim.:
a) käyttötarkoituksen huomioivalla suunnittelulla (käyttämättä turvalaitteita)
b) turvalaitteita käyttämällä
c) käyttöopastuksella
d) millä tahansa muulla estävällä toimenpiteellä.
Kohtien a) (ennalta ehkäiseminen) ja b) (suojautuminen) mukaisia toimenpiteitä räjähdyksien varalta käsitellään kohdassa 6 ja kohdan c) mukaisia toimenpiteitä räjähdyksien varalta kohdassa 7. Kohdan d) mukaisia toimenpiteitä ei käsitellä tässä asiakirjassa. Niitä käsitellään standardin EN ISO 12100:2010 kohdassa 6.
Tässä asiakirjassa kuvatut ennalta ehkäisevät ja suojaavat toimenpiteet eivät takaa vaadittavaa turvallisuustasoa, ellei laitteita, suojausjärjestelmiä ja komponentteja käytetä niille aiotulla tavalla eikä asenneta eikä huolleta voimassa olevien ohjeiden tai vaatimusten mukaan.
Tämä asiakirja määrittää yleiset suunnittelu- ja rakenneohjeet suunnittelijoiden ja valmistajien avuksi laitteiden, suojausjärjestelmien ja komponenttien räjähdysturvallisuuden saavuttamiseksi.
Tätä asiakirjaa voidaan soveltaa kaikkiin normaali-ilmanpaineisissa, räjähdyskelpoisissa ilmaseoksissa käytettäviksi tarkoitettuihin laitteisiin, suojausjärjestelmiin ja komponentteihin. Nämä ilmaseokset voivat syntyä palavien aineiden prosessoinnista tai käytöstä, laitteiden, suojausjärjestelmien ja komponenttien päästöistä, laitteiden, suojausjärjestelmien ja komponenttien läheisyydessä olevista materiaaleista tai laitteiden, suojausjärjestelmien ja komponenttien rakennemateriaaleista.
Tätä asiakirjaa sovelletaan laitteisiin, suojausjärjestelmiin ja komponentteihin koko laajuudessaan.
Tätä asiakirjaa sovelletaan vain laiteryhmän II laitteisiin, jotka on tarkoitettu käytettäväksi muissa kuin maanalaisissa kaivostiloissa tai kaivoskaasun ja/tai palavan pölyn vaarantamien kaivosten maanpäällisissä tiloissa.
Tätä asiakirjaa ei sovelleta:
1) sairaalakäyttöön tarkoitettuihin lääkintälaitteisiin
2) laitteisiin, suojausjärjestelmiin ja komponentteihin, kun räjähdysvaaran aiheuttaa yksinomaan altistuminen räjähtäville tai epästabiileille aineille
3) laitteisiin, suojausjärjestelmiin ja komponentteihin, kun räjähdys voi tapahtua aineiden reagoinnista muihin hapettimiin kuin ilman happeen tai muista vaaraa aiheuttavista reaktioista tai epänormaalista ilmanpaineesta
4) yksityistaloudessa käytettäviin laitteisiin, kun räjähdysvaarallinen ilmaseos voi muodostua vain harvoin, käytännössä ainoastaan onnettomuudessa syntyneen polttokaasuvuodon seurauksena
5) asetuksen (EU) 2016/425 tarkoittamiin henkilönsuojaimiin
6) aluksiin, liikkuviin öljynporauslauttoihin eikä niillä kuljetettaviin laitteisiin
7) kuljetusvälineisiin, ts. matkustajien kuljettamiseen ilmassa, maanteitse, rautateitse tai vesitse tarkoitettuihin ajoneuvoihin tai niillä vedettäviin kuljetusvälineisiin eikä kuljetusvälineisiin, jotka on tarkoitettu tavarakuljetuksiin ilmassa, yleisillä teillä, rautateillä tai vesitse. Ajoneuvojen, jotka on tarkoitettu räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa käytettäviksi, on kuuluttava soveltamisen piiriin
8) tarpeellisten ja valvottujen palamisprosessien suunnitteluun ja rakentamiseen paitsi, jos ne voivat olla syttymislähteinä räjähdyskelpoisille ilmaseoksille.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 13237:2012 Potentially explosive atmospheres - Terms and definitions for equipment and protective systems intended for use in potentially explosive atmospheres
EN 15198:2007 Methodology for the risk assessment of non-electrical equipment and components for intended use in potentially explosive atmospheres
EN ISO 12100:2010 Safety of machinery - General principles for design - Risk assessment and risk reduction (ISO 12100:2010)
Direktiivi
2006/42/EC Koneturvallisuus
2014/34/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
23.08.2019
Julkaisupäivä
17.12.2019
Painos
4
Sivumäärä
89
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin