Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 71-4

Lelujen turvallisuus. Osa 4: Kemian kokeilusarjat ja vastaavat tuotteet

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitetään tiettyjen kemian kokeilusarjoissa käytettävien kemiallisten aineiden ja seosten enimmäismääriä tai joissain tapauksissa enimmäispitoisuuksia koskevat vaatimukset.
Tällaisia aineita ja seoksia ovat
—ne, jotka vaarallisia aineita [1], [2] ja vaarallisia seoksia [2], [3] koskevassa EU:n lainsäädännössä on luokiteltu vaarallisiksi
—aineet ja seokset, jotka suurina määrinä voivat aiheuttaa terveyshaittoja niitä käyttäville lapsille ja joita ei ole luokiteltu vaarallisiksi edellä mainitussa lainsäädännössä
—muut kokeilusarjan mukana toimitettavat kemialliset aineet ja seokset.
Tämä standardi koskee kemian kokeilusarjoja ja vastaavia tuotteita, kuten kiteiden kasvatussarjoja, hiilidioksidia tuottavia kokeilusarjoja ja lisäsarjoja. Se kattaa myös kokeilusarjat, jotka on tarkoitettu mineralogiaan, biologiaan, fysiikkaan, mikroskopiaan tai ympäristötieteisiin liittyviin kemiallisiin kokeisiin, jos ne sisältävät yhden tai useamman kemiallisen aineen tai seoksen, joka on luokiteltu vaaralliseksi asetuksessa (EY) n:o 1272/2008 [2].
Tässä standardissa esitetään myös merkintää, kokeilusarjan sisältämien kemikaalien luetteloa, käyttöohjeita, silmiensuojaimia ja kokeiden suorittamista varten tarkoitettuja välineitä koskevat vaatimukset.
Tämä standardi ei koske leluja, jotka kuuluvat standardin EN 71-13 soveltamisalaan (esim. kosmetiikan harrastepakkauksia). Standardissa EN 71-5 esitetään eräitä muita kemiallisia leluja koskevat vaatimukset.
HUOM. Direktiiveissä 67/548/ETY [1] ja 1999/45/EY [3] käytettyjä termejä aine ja valmiste käytetään myös REACH-asetuksessa n:o 1907/2006 [4]. Maailmanlaajuisesti yhdenmukaistetun kemikaalien luokitus- ja merkintäjärjestelmän GHS:n (Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals), jonka EU on sisällyttänyt asetukseen (EY) n:o 1272/2008 (aineiden ja seosten luokitus, merkinnät ja pakkaaminen) [2], käyttöönoton aikataulua on noudatettava.
Sanoja valmiste ja seos olisi pidettävä synonyymeina, sillä molemmat ovat sellaisten aineiden seoksia tai liuoksia, jotka eivät reagoi keskenään. Vanha termi valmiste korvataan vähitellen uudella termillä seos. Tässä standardissa käytetään vain termiä seos.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
EN 71-1:2014+A1:2018 Safety of toys - Part 1: Mechanical and physical properties
EN 862:2016 Packaging - Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for non-reclosable packages for non-pharmaceutical products
EN ISO 8317:2015 Child-resistant packaging - Requirements and testing procedures for reclosable packages (ISO 8317:2015)
Tekninen komitea
Direktiivi
88/378/EEC Leludirektiivi
2009/48/EC Lelujen turvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
17.06.2013
Julkaisupäivä
05.07.2013
Painos
3
Sivumäärä
52
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin