Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 13135 Kumottu

Nosturit. Turvallisuus. Suunnittelu. Laitteita koskevat vaatimukset

Soveltamisala
Tämä eurooppalainen standardi määrittää sähköteknisten, mekaanisten, hydraulisten ja pneumaattisten laitteiden suunnittelua ja valintaa koskevat vaatimukset kaiken tyyppisille nostureille ja niihin liittyville nostoapuvälineille, tavoitteina suojata henkilöstöä vaaratekijöiltä, jotka vaikuttavat heidän terveyteensä ja turvallisuuteen sekä toimintojen luotettavuuden varmistaminen.
HUOM. Erityisvaatimuksia tietyn tyyppisille nostureille ja nostoapuvälineille annetaan asiaa käsittelevissä eurooppalaisissa standardeissa.
Tämä eurooppalainen standardi koskee sähkölaitteistoa verkkoliitäntäkohdasta (syötönerotuskytkin) lähtien sisältäen nosturin ulkopuolella olevat tehon syöttö- ja ohjausjärjestelmät, esim. taipuisat kaapelit, laahausjohdot ja -kiskot, langattomat ohjauslaitteet.
Tässä standardissa esitetään periaatteet, joita on sovellettava vaarallisia kuormia siirtäviin nostureihin.
Standardissa esitetään erityisvaatimuksia nostureille, jotka siirtävät kuumaa, sulaa metallia.
Tämä standardi ei käsittele laitteistojen yksittäisten osien yksityiskohtaisia rakenteita lukuun ottamatta niiden valintaa käyttökohteen erityispiirteiden perusteella.
Yleisesti ottaen tämä standardi ei käsittele kelpoisuuslaskelmia ja niihin liittyviä lujuusvaatimuksia tai laitteistojen ja komponenttien varmuusmarginaaleja. Näitä kysymyksiä käsitellään standardin EN 13001 osissa 1 ja 2 sekä standardisarjassa EN 13001-3, joka on joiltain osiltaan yhä laadittavana (ks. liite A). Poikkeuksellisesti joidenkin seikkojen osalta, joita ei käsitellä standardisarjassa EN 13001-3, tässä standardissa annetaan varmuusmarginaaleja.
Melun aiheuttamia vaaroja ei käsitellä tässä standardissa. Ne esitetään kutakin nosturityyppiä koskevissa turvallisuusstandardeissa.
Tässä standardissa ei käsitellä standardissa EN 61000-6-2 esitettävien rajojen ulkopuolella olevia räjähdysvaarallisista tiloista, ionisoivasta säteilystä ja sähkömagneettisessa kentässä käyttämisestä johtuvia erityisvaaroja.
Merkittävät vaaratekijät, jotka tämä eurooppalainen standardi kattaa, esitetään kohdassa 4.
Tätä eurooppalaista standardia ei sovelleta nostureihin, jotka on valmistettu ennen tämän standardin CENin julkaisupäivämäärää.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
98/37/EC Koneturvallisuus
2006/42/EC Koneturvallisuus

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
15.04.2013
Kumouspäivä
20.04.2018
Painos
1
Sivumäärä
130
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin