Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 12845 + AC Kumottu

Kiinteät palonsammutusjärjestelmät. Automaattiset sprinklerilaitteistot. Suunnittelu, asennus ja huolto

Soveltamisala
Tässä eurooppalaisessa standardissa määritellään vaatimukset ja suositukset rakennuksissa ja teollisuuskohteissa käytettävien kiinteiden sprinklerilaitteistojen suunnittelua, asentamista ja kunnossapitoa varten. Standardi sisältää myös sellaisia sprinklerilaitteistoja koskevia erityisvaatimuksia, jotka muodostavat oleellisen osan henkilöturvallisuustoimenpiteistä.
Tämä eurooppalainen standardi kattaa ainoastaan ne sprinklerimallit, jotka on määritelty standardissa EN 12259-1 (ks. liite L).
Tässä eurooppalaisessa standardissa esitettyjä vaatimuksia ja suosituksia voidaan myös soveltaa kaikkiin sprinklerilaitteistojen lisäyksiin, laajennuksiin, korjauksiin ja muihin muutostoimenpiteisiin. Ne eivät sovellu vesivalelulaitteistoihin tai automaattisiin aluelaukaisulaitteistoihin.
Tämä standardi sisältää kohteiden sprinkleriluokitusta ja vesilähteitä, käytettäviä komponentteja, laitteistojen asentamista, testausta, ylläpitoa ja laajennustoimenpiteitä sekä myös kohteiden rakennusteknisiä yksityiskohtia koskevat vähimmäisvaatimukset. Nämä vaatimukset on täytettävä, jotta tämän eurooppalaisen standardin mukaisen sprinklerilaitteiston toiminta voidaan varmistaa.
Tämä eurooppalainen standardi kattaa ainoastaan sprinklerilaitteistoille tarkoitetut vesilähteet. Sen vaatimuksia voidaan käyttää ohjeistuksena muiden kiinteiden palonsammutuslaitteistojen osalta, kunhan kaikki muita palonsammutuslaitteistoja koskevat erityisvaatimukset otetaan huomioon.
Tämä eurooppalainen standardi on tarkoitettu sprinklerilaitteistojen hankinnasta, suunnittelusta, asentamisesta, testaamisesta, tarkastamisesta, hyväksymisestä, käytöstä sekä huollosta vastaavien henkilöiden käyttöön. Tavoitteena on, että sprinklerilaitteisto toimii tarkoitetulla tavalla koko sen käyttöiän ajan.
Tämä eurooppalainen standardi on tarkoitettu ainoastaan rakennuksiin ja muihin maanpäällisiin kohteisiin asennettaville kiinteille sprinklerilaitteistoille. Vaikka standardin yleiset periaatteet saattavat soveltua hyvin myös muihin tarkoituksiin (kuten merellä kulkeviin aluksiin), olisi tällöin otettava huomioon myös muita erityispiirteitä.
Vaatimukset eivät koske laivoissa, lentokoneissa, maakulkuneuvoissa ja liikuteltavissa sammutuslaitteistoissa tai maanpinnan alla sijaitsevissa kaivoksissa käytettäviä automaattisia sprinklerilaitteistoja.
Poikkeamat sprinklerilaitteiston suunnittelussa voidaan sallia, jos järjestelmän on muutoksista huolimatta osoitettu takaavan vähintään samantasoisen suojauksen esimerkiksi suuren mittakaavan palotestauksella ja jos suunnittelukriteerit on dokumentoitu täysin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Tuoteryhmä(t)
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
10.08.2015
Kumouspäivä
27.12.2019
Painos
3
Sivumäärä
195
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin