Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO/IEC 17025

Testaus- ja kalibrointilaboratorioiden pätevyys. Yleiset vaatimukset

Soveltamisala
1.1 Tässä kansainvälisessä standardissa määritellään yleiset vaatimukset päteville testauksille ja/tai kalibroinneille, mukaan lukien näytteenotto. Se kattaa sekä standardisoidut että standardisoimattomat ja laboratorion itse kehittämät testaus- ja kalibrointimenetelmät.

1.2 Tämä kansainvälinen standardi soveltuu kaikille testausta ja/tai kalibrointia tekeville organisaatioille. Ne voivat olla esimerkiksi ensimmäisen, toisen ja kolmannen osapuolen laboratorioita ja sellaisia laboratorioita, joissa testaus ja/tai kalibrointi muodostaa osan tarkastustoimintaa ja tuotesertifiointia.
Tämä kansainvälinen standardi soveltuu kaikille laboratorioille henkilökunnan määrästä tai testauksen ja/tai kalibroinnin soveltamisalan laajuudesta riippumatta. Jos laboratorion toimintaan ei sisälly yhtä tai useampaa tämän kansainvälisen standardin kattamaa toimintoa, kuten näytteenotto ja uusien menetelmien suunnittelu/kehittely, ei näiden kohtien vaatimuksia sovelleta.

1.3 Huomautuksilla selvennetään tekstiä sekä annetaan esimerkkejä ja ohjeita. Ne eivät sisällä vaatimuksia eivätkä kuulu olennaisena osana tähän kansainväliseen standardiin.

1.4 Tämä kansainvälinen standardi on tarkoitettu laboratorioille niiden kehittäessä laatuun, hallintoon ja tekniikkaan liittyviä toimintojaan ohjaavia johtamisjärjestelmiä. Laboratorion asiakkaat, viranomaiset ja akkreditointielimet voivat myös käyttää standardia vahvistaessaan tai todetessaan laboratorioiden pätevyyden. Tätä kansainvälistä standardia ei ole tarkoitettu käytettäväksi laboratorioiden sertifioinnin perustana.
HUOM. 1 Tässä kansainvälisessä standardissa ”johtamisjärjestelmä” tarkoittaa laatuun, hallintoon ja tekniikkaan liittyviä järjestelmiä, jotka ohjaavat laboratorion toimintoja.
HUOM. 2 Englanniksi johtamisjärjestelmien sertifiointia kutsutaan toisinaan myös termillä ”registration”.

1.5 Tämä kansainvälinen standardi ei kata laboratorioiden toimintaa koskevien viranomais- ja turvallisuusvaatimusten noudattamista.

1.6 Jos testaus- ja kalibrointilaboratoriot täyttävät tämän kansainvälisen standardin vaatimukset, niillä on testauksen ja kalibroinnin osalta laadunhallintajärjestelmä, joka noudattaa myös standardin ISO 9001 periaatteita. Liite A sisältää tämän kansainvälisen standardin ja standardin ISO 9001 väliset ristiinviittaukset. Tämä kansainvälinen standardi sisältää teknisiä pätevyysvaatimuksia, joita ei ole standardissa ISO 9001.
HUOM. 1 Tämän kansainvälisen standardin tiettyjen vaatimusten selittäminen ja tulkitseminen saattaa olla tarpeen sen varmistamiseksi, että vaatimuksia sovelletaan yhdenmukaisesti. Liitteessä B on ohjeita standardin soveltamisesta erityisaloille, varsinkin akkreditointielimille (ks. ISO/IEC 17011).
HUOM. 2 Jos laboratorio hakee akkreditointia osalle tai kaikille testaus- tai kalibrointitoiminnoilleen, sen tulisi valita sellainen akkreditointielin, joka toimii standardin ISO/IEC 17011 mukaisesti.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
765/2008 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
07.11.2005
Julkaisupäivä
25.11.2005
Painos
2
Sivumäärä
72
Julkaisun kieli
suomi/englanti
Lisätietoa
SFS-EN ISO/IEC 17025 (2005) on voimassa standardin uudistetun painoksen rinnalla 36 kk:n siirtymäajan ajan CENin myöntämään kumoamispäivään (joulukuu 2020) saakka.

Takaisin