Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 19011:2018

Johtamisjärjestelmän auditointiohjeet

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään ohjeita johtamisjärjestelmän auditointiin. Asiakirjassa annetaan ohjeistusta auditoinnin periaatteista, auditointiohjelman hallinnasta ja johtamisjärjestelmän auditointien suorittamisesta sekä auditointiprosessiin osallistuvien henkilöiden pätevyyden arvioinnista. Tällaisia henkilöitä ovat esimerkiksi auditointiohjelmasta vastaavat henkilöt, auditoijat ja auditointiryhmät.
Asiakirja on sovellettavissa kaikkiin organisaatioihin, joiden täytyy suunnitella, toteuttaa ja suorittaa sisäisiä tai ulkoisia johtamisjärjestelmien auditointeja tai hallita auditointiohjelmia.
Tämän asiakirjan soveltaminen muunlaisiin auditointeihin on mahdollista, mutta tarvittavaan pätevyyteen olisi kiinnitettävä erityistä huomiota.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
765/2008 Tuotteiden kaupan pitämiseen liittyvää akkreditointia ja markkinavalvontaa koskevista vaatimuksista ja neuvoston asetuksen (ETY) N:o 339/93 kumoamisesta

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
03.08.2018
Julkaisupäivä
06.08.2019
Painos
3
Sivumäärä
103
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin