Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN ISO 683-1:2018

Lämpökäsiteltävät teräkset, seosteräkset ja automaattiteräkset. Osa 1: Seostamattomat nuorrutusteräkset

Soveltamisala
Standardin ISO 683 tässä osassa määritellään tekniset toimitusehdot seuraaville tuotteille:
— kuumamuokatut aihiot, esim. bloomi, teelmä, levyaihio (ks. Huom. 1)
— tangot (ks. Huom. 1)
— valssilanka
— levytuotteet ja
— vapaa- ja muottitakeet (ks. Huom. 1)
jotka valmistetaan taulukossa 3 esitettävistä karkaistavista seostamattomista teräksistä ja seostamattomista liekki- ja induktiokarkaistavista teräksistä. Nämä tuotteet toimitetaan jossakin taulukon 1 eri tuotemuodoille annetussa lämpökäsittelytilassa ja jossakin taulukon 2 mukaisessa pinnan tilassa.
Teräkset on tarkoitettu yleensä nuorrutettujen tai austemperoitujen (ks. 3.2 ja Huom. 2) sekä liekki- ja induktiokarkaistujen koneenosien valmistukseen (ks. taulukot 9 ja 11), mutta niitä voidaan käyttää myös normalisoituina (ks. taulukko 10).
Standardin ISO 683 tässä osassa esitetyt vaatimukset mekaanisille ominaisuuksille rajoittuvat taulukoissa 9 ja 10 annettuihin kokoihin.
HUOM. 1 Vapaataotut aihiot (bloomit, teelmät, levyaihiot jne.), saumattomat valssatut renkaat ja vapaataotut tangot kuuluvat puolivalmisteisiin tai tankoihin eivätkä vapaa- tai muottitakeisiin.
HUOM. 2 Yksinkertaisuuden vuoksi termiä ”nuorrutettu” käytetään kuvaamaan myös austemperoitua tilaa, ellei toisin mainita.
HUOM. 3 Kansainväliset standardit teräksille, jotka täyttävät taulukon 3 kemiallisen koostumuksen vaatimukset, mutta jotka toimitetaan muissa kuin edellä annetuissa tuotemuodoissa tai lämpökäsittelytiloissa tai on tarkoitettu erityisiin käyttökohteisiin, ja muut asiaan liittyvät kansainväliset standardit luetellaan kohdassa Kirjallisuus.
HUOM. 4 Standardin ISO 683 tämä osa ei koske kirkkaita tuotteita ja kylmätyssättäviä tankoja ja valssilankoja. Nämä tuotteet sisältyvät standardeihin ISO 683–18 ja ISO 4954.
Erikoistapauksissa valmistajan ja ostajan kesken voidaan kyselyn ja tilauksen yhteydessä sopia näiden teknisten toimitusvaatimusten muuttamisesta tai täydentämisestä (ks. 5.2 ja liite B).
Standardin ISO 683 tämän osan lisäksi standardissa ISO 404 esitettävät yleiset tekniset toimitusehdot ovat voimassa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 10474:2013 Steel and steel products -- Inspection documents
ISO 14284:1996 Steel and iron -- Sampling and preparation of samples for the determination of chemical composition
ISO 148-1:2016 Metallic materials -- Charpy pendulum impact test -- Part 1: Test method
Vahvistuspäivä
29.06.2018
Julkaisupäivä
28.08.2018
Painos
1
Sivumäärä
84
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin