Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 16792

Tekninen tuotedokumentointi. Digitaalista tuotemäärittelytietoa koskevat käytännöt

Soveltamisala
Tämä kansainvälinen standardi määrittelee vaatimukset koskien digitaalisen tuotemäärittelytiedon (josta tästä eteenpäin käytetään termiä data-aineisto) laadintaa, muutostasoja ja esittämistä. Standardi tukee kahta soveltamismenetelmää: pelkän mallin käyttöä sekä digitaalisen mallin ja piirustuksen käyttöä. Standardin rakenne on laadittu siten, että molemmille menetelmille yhteisiä vaatimuksia seuraa kohta, jossa on esitetty molempien menetelmien mahdolliset olennaiset eroavaisuudet. Lisäksi standardin käyttäminen yhdessä tietokoneavusteisen suunnittelujärjestelmän (CAD) kanssa voi edesauttaa edistyksellisempien mallinnus- ja merkintäkäytäntöjen kehittymistä CAD-suunnittelussa sekä suunnittelumenetelmissä ja se voi toimia ohjeena IT-suunnittelijoille.
Tässä kansainvälisessä standardissa määritellyissä näkökohdissa viitataan pääasiassa, mutta ei kattavasti, muihin asiaan liittyviin standardeihin, joihin nähden esitetään poikkeavia tai lisävaatimuksia. Jos tällaisia vaatimuksia ei eritellä, voidaan olettaa, että olemassa oleva asiaan kuuluva ISO-standardi on sen sijaan sovellettavissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
IEC 82045-2:2004 Document management — Part 2: Metadata elements and information reference model
ISO 10209:2012 Technical product documentation — Vocabulary — Terms relating to technical drawings, product definition and related documentation
ISO 1101:2012 Geometrical product specifications (GPS) — Geometrical tolerancing — Tolerances of form, orientation, location and run-out
Vahvistuspäivä
15.01.2016
Julkaisupäivä
05.04.2016
Painos
2
Sivumäärä
226
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin