Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 16069:2019

Kuvatunnukset ja piirrosmerkit. Turvallisuusmerkit. Poistumisopastejärjestelmät

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa esitetään periaatteet poistumisopastejärjestelmään käytettyjen visuaalisten elementtien suunnitteluun ja käyttöön.
Asiakirja sisältää yleisiä periaatteita, jotka pätevät sekä sähkötoimisiin että jälkivalaiseviin poistumisopastejärjestelmän osiin. Asiakirjassa esitetään myös edellä mainittuihin osiin liittyvää tarkempaa tietoa, joka helpottaa poistumisopastejärjestelmän käyttöympäristön määrittelyä, materiaalin valintaa, sijoittelua, asentamista ja ylläpitoa.
Asiakirjassa ei käsitellä riskien arviointia. Eri kohteissa oleviin henkilöihin kohdistuvat riskit ovat erilaisia, mikä pitää yleensä ottaa huomioon poistumisopastejärjestelmän sijoittelussa ja tyypissä. Poistumisopastejärjestelmän tarkka soveltaminen ja lopullinen yksityiskohtainen suunnittelu on tähän tehtävään nimettyjen henkilöiden vastuulla.
Asiakirjassa ei käsitellä poistumisopastejärjestelmään mahdollisesti kuuluvien tunto- tai kuuloaistiin perustuvien elementtien erityispiirteitä. Asiakirjassa ei myöskään esitetä vaatimuksia, jotka liittyvät korkealle asennettuun poistumisreittivalaistukseen tai poistumisreittivalaistuksen suunnitteluun ja toteutukseen.
Tämä asiakirja on tarkoitettu edistämään yhteistyötä ja koordinaatiota kaikkien niiden ISOn ja IEC:n teknisten komiteoiden käytössä, joiden tehtävänä on poistumisopastejärjestelmien kehittäminen omiin erityisvaatimuksiinsa. Tätä asiakirjaa ei saa soveltaa aluksiin, joita koskevat Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMOn) säännöt.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
IEC 60364-5-56 Low-Voltage electrical Installations — Part 5-56: Selection and erection of electrical equipment — Safety services
IEC 60598-2-22 Luminaires — Part 2-22: Particular requirements — Luminaires for emergency lighting
ISO 23601 Safety identification — Escape and evacuation plan signs
Vahvistuspäivä
21.06.2019
Julkaisupäivä
20.08.2019
Painos
1
Sivumäärä
89
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin