Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 10667-1:2020

Arviointipalveluiden tuottaminen. Toimintatavat ja menetelmät henkilöarviointiin työ- ja organisaatioympäristöissä. Osa 1: Asiakasta koskevat vaatimukset

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään vaatimukset ja ohjeistus asiakkaille, jotka työskentelevät yhden tai useamman palveluntuottajan kanssa suorittaakseen arviointeja yksilö-, ryhmä- tai organisaatiotasolla työhön liittyviin tarkoituksiin. Asiakirja tarjoaa asiakkaalle mahdollisuuden perustaa päätöksensä luotettaviin arviointituloksiin.
Asiakirjassa määritellään asiakasta koskevat vaatimukset suhteessa seuraaviin seikkoihin:
a) arviointien perustana olevat tarpeet ja perustelut
b) olosuhteet, joissa arviointeja käytetään
c) arvioinnin toimintamallia koskevat päätökset yhdessä arviointimenettelyiden ja -menetelmien toteuttamisen ja niiden tarkoituksenmukaisuuden arvioinnin kanssa
d) osaaminen ja ammattimaisuus, mikä vaaditaan sen ohjauksessa työskenteleviltä henkilöiltä, joilla on jokin rooli arviointiprosessissa
e) päätökset siitä, kenellä on pääsy arviointituloksiin ja niiden pohjalta laadittuihin raportteihin, sekä siitä, miten niitä käytetään ja säilytetään
f) arviointipalveluiden tuottamiseen liittyvät organisaation päätökset.
Tässä asiakirjassa määritellään myös arvioinnin toimintamallit ja menettelyt, jotka voidaan suorittaa yhtä tai useampaa työhön liittyvää tarkoitusta varten ja jonka tekevät henkilöt, ryhmät tai organisaatiot tai joka voi vaikuttaa näihin, esim.
— työsuhteeseen liittyvät päätökset (esim. rekrytointi, valinta, kehittäminen, kehityskeskustelu, ylennys, outplacement ja seuraajasuunnittelu)
— työuraan liittyvät päätökset (esim. rekrytointi, coaching, opastus, työkuntoutus ja outplacementtiin liittyvä neuvonta)
— ryhmäpäätökset (esim. koulutushankkeet, kehityspäivät)
— organisaation päätökset (esim. rakenneuudistus, työmoraalia ja -kulttuuria koskevat aloitteet, fuusiot ja yrityskaupat).
Tähän asiakirjaan ei ole sisällytetty teknisiä ja ammatillisia spesifikaatioita, mutta liitteeseen B on sisällytetty joitain yleisimpiä arvioinnissa noudatettavia ammattitaitoa koskevia laatuperiaatteita (kuten validiteetti, reliabiliteetti, oikeudenmukaisuus, standardisointi). Vaikka kyseinen liite onkin luonteeltaan opastava, arviointimenettelyiden ja -menetelmien laatu on asiakkaalle tärkeää suhteessa arvioinnin tarkoituksiin sekä mittarien tarkoituksenmukaisuuteen, validiteettiin, reliabiliteettiin, oikeudenmukaisuuteen ja standardisointiin sekä muihin arviointiin osallistujaa koskeviin erityistarpeisiin liittyviin tekijöihin ja tekijöihin, jotka vaikuttavat arvioinnin soveltuvuuteen, hyväksyttävyyteen ja hyötyyn.
HUOM. 1 Palveluntuottajia koskevat vaatimukset on esitetty standardissa ISO 10667-2.
HUOM. 2 Kirjallisuudessa on annettu esimerkkejä erilaisista ammatillista ohjeista ja kansallisista standardeista.
Tässä asiakirjassa ei määritellä sen tarkemmin arvioijilta vaadittavia osaamisen osa-alueita, koska se on riippuvaista arvioinnin luonteesta.
HUOM. 3 Liitteessä C on arvioijan osaamista koskevaa lisätietoa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
27.11.2020
Julkaisupäivä
16.02.2021
Painos
1
Sivumäärä
58
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin