Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-ISO 10667-2:2020

Arviointipalveluiden tuottaminen. Toimintatavat ja menetelmät henkilöarviointiin työ- ja organisaatioympäristöissä. Osa 2: Palveluntuottajia koskevat vaatimukset

Soveltamisala
Tässä asiakirjassa määritellään vaatimukset ja ohjeistus palveluntuottajille, jotka työskentelevät asiakkaan kanssa suorittaakseen arviointeja yksilö-, ryhmä- tai organisaatiotasolla työhön liittyvissä tarkoituksissa ja tuottaakseen laadukkaita arviointipalveluita.
Asiakirjassa käsitellään palveluntuottajaa koskevat vaatimukset suhteessa mm. seuraaviin seikkoihin:
a) arviointimenettelyjen ja -menetelmien valinta, yhdistäminen, toteuttaminen ja arviointi, kun niitä suositellaan asiakkaalle, jolla on arviointitarve, tällaisten arviointien suorittaminen ja tuottaminen, asiakkaan avustaminen viestinnässä arviointiin osallistujille ja muille tahoille
b) arviointitulosten tulkinta ja sen jälkeinen raportointi
c) arviointiin osallistujia koskevien henkilötietojen ja muun arviointitiedon kerääminen, käsittely ja varastointi
d) vaaditun osaamisen ja ammattimaisuuden varmistaminen kaikilta henkilöiltä, jotka työskentelevät palveluntuottajan palveluksessa ja joilla on jokin rooli arviointiprosessissa
e) arviointipalveluiden tuottamiseen liittyvät organisaation päätökset.
Tässä asiakirjassa määritellään myös arvioinnin toimintamallit ja menettelyt, jotka voidaan suorittaa yhtä tai useampaa työhön liittyvää tarkoitusta varten ja jonka tekevät henkilöt, ryhmät tai organisaatiot tai joka voi vaikuttaa näihin, esim.
— työsuhteeseen liittyvät päätökset (esim. rekrytointi, valinta, kehittäminen, kehityskeskustelu, ylennys, outplacement ja seuraajasuunnittelu)
— työuraan liittyvät päätökset (esim. rekrytointi, coaching, opastus, työkuntoutus ja outplacementtiin liittyvä neuvonta)
— ryhmäpäätökset (esim. koulutushankkeet, kehityspäivät)
— organisaation päätökset (esim. rakenneuudistus, työmoraalia ja -kulttuuria koskevat aloitteet, fuusiot ja yrityskaupat).
Tähän asiakirjaan ei ole sisällytetty teknisiä ja ammatillisia spesifikaatioita, mutta liitteeseen B on sisällytetty joitain yleisimpiä arvioinnissa noudatettavia ammattitaitoa koskevia laatuperiaatteita (kuten validiteetti, reliabiliteetti, oikeudenmukaisuus, standardisointi). Vaikka kyseinen liite onkin luonteeltaan opastava, arviointimenettelyiden ja -menetelmien laatu on asiakkaalle tärkeää suhteessa arvioinnin tarkoituksiin sekä mittarien tarkoituksenmukaisuuteen, validiteettiin, reliabiliteettiin, oikeudenmukaisuuteen ja standardisointiin sekä muihin arviointiin osallistujaa koskeviin erityistarpeisiin liittyviin tekijöihin ja tekijöihin, jotka vaikuttavat arvioinnin soveltuvuuteen, hyväksyttävyyteen ja hyötyyn.
HUOM. 1 Asiakasta koskevat vaatimukset on esitetty standardissa ISO 10667-1.
HUOM. 2 Kirjallisuudessa on annettu esimerkkejä erilaisista ammatillista ohjeista ja kansallisista standardeista.
Tässä asiakirjassa ei määritellä sen tarkemmin arvioijilta vaadittavia osaamisen osa-alueita, koska se on riippuvaista arvioinnin luonteesta.
HUOM. 3 Liitteessä C on arvioijan osaamista koskevaa lisätietoa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
27.11.2020
Julkaisupäivä
16.02.2021
Painos
1
Sivumäärä
62
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin