Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

ISO/TS 22002-1:2009:fi

Elintarviketurvallisuuden tukiohjelmat. Osa 1: Elintarvikkeiden valmistus

Soveltamisala
Tässä teknisessä spesifikaatiossa määritellään vaatimukset, joiden mukaan laaditaan, toteutetaan ja ylläpidetään tukiohjelmia, jotka auttavat hallitsemaan elintarviketurvallisuuteen kohdistuvia vaaroja.
Tätä teknistä spesifikaatiota voidaan soveltaa koosta tai monitahoisuudesta riippumatta kaikkiin organisaatioihin, jotka ovat tekemisissä elintarvikeketjun valmistusvaiheen kanssa ja jotka haluavat toteuttaa tukiohjelmia standardin ISO 22000:2005, kohdassa 7 määriteltyjen vaatimusten mukaisesti.
Tätä teknistä spesifikaatiota ei ole suunniteltu eikä tarkoitettu käytettäväksi elintarvikeketjun muissa osissa.
Elintarvikkeiden valmistustoimenpiteet ovat luonteeltaan moninaisia, eivätkä kaikki tässä teknisessä spesifikaatiossa määritellyt vaatimukset päde jokaiseen tehdasalueeseen tai prosessiin.
Mikäli tehdään rajauksia tai vaihtoehtoisia toimenpiteitä, ne pitää perustella ja dokumentoida standardin ISO 22000:2005, kohdan 7.4 mukaisessa vaara-analyysissä. Rajaukset tai vaihtoehtoiset toimenpiteet eivät saisi vaikuttaa organisaation kykyyn noudattaa näitä vaatimuksia. Tällaisia rajauksia ovat esimerkiksi muut valmistustoimenpiteisiin liittyvät seikat, jotka on lueteltu kohdissa 1), 2), 3), 4) ja 5).
Tässä teknisessä spesifikaatiossa määritellään standardin ISO 22000:2005, kohdan 7.2.3 mukaiset yksityiskohtaiset vaatimukset, jotka on otettava huomioon seuraavissa asioissa:
a) rakennusten ja niihin liittyvien hyödykkeiden rakentaminen ja pohjaratkaisu
b) tilojen pohjaratkaisut, mukaan lukien työtilat ja työntekijöiden tilat
c) ilman, veden, energian ja muiden hyödykkeiden lähteet
d) tukipalvelut, mukaan lukien jätteiden ja jäteveden käsittely
e) laitteiston soveltuvuus puhtaanapitoon, kunnossapitoon ja ehkäisevään kunnossapitoon ja tähän tarvittava helppo pääsy laitteiston luokse
f) hankittujen materiaalien hallinta
g) ristikontaminaatiota ehkäisevät toimenpiteet
h) puhdistus ja desinfiointi
i) tuholaistorjunta
j) henkilöstön hygienia.
Lisäksi tässä teknisessä spesifikaatiossa käsitellään seuraavia seikkoja, joiden katsotaan olevan valmistustoimenpiteiden kannalta olennaisia:
1) uusiokäyttö
2) takaisinvetomenettely
3) varastointi
4) tuoteinformaatio ja kuluttajien tietoisuus
5) elintarviketurvallisuus ja valppaus biologisten riskien ja terrorismin varalta.
HUOM. Tahallista kontaminaatiota ehkäisevät toimenpiteet eivät kuulu tämän teknisen spesifikaation soveltamisalaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
ISO 22000:2005 Food safety management systems — Requirements for any organization in the food chain
Vahvistuspäivä
11.11.2016
Julkaisupäivä
07.02.2017
Painos
1
Sivumäärä
47
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin