Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3355 Kumottu

Palavien nesteiden käsittely satama-alueella

Soveltamisala
Tätä standardia sovelletaan sataman turvallisuuden yleissuunnitteluun, palavan nesteen ja kaasun käsittelyyn sataman laiturialueella, lastin siirtoon sataman ja aluksen välillä sekä sataman sammutus- ja torjuntajärjestelmiin ja laiturin muihin varusteisiin. Lisäksi standardia sovelletaan satamassa tapahtuvaan palavien kemikaalien varastointiin sekä sataman operointiin. Tätä standardia sovelletaan nestemäisen irtolastin lisäksi myös kappaletavaran käsittelyyn soveltuvin osin.
Satamalla tarkoitetaan tässä standardissa sekä yleisiä että teollisuuslaitosten satamia, muttei polttonesteiden jakeluasemia, joita on käsitelty erikseen standardissa SFS 3352.
Palavalla nesteellä käsitetään tässä standardissa palavia kemikaaleja, öljytuotteita ja muita vastaavia kemikaalituotteita, joille syttyvyys on keskeinen vaaraominaisuus.
Tämän standardin liitteessä A esitetään tyypillisiä satamassa käsiteltäviä tuotteita, joihin tätä standardia sovelletaan.
Tämän standardin sataman palontorjuntaa koskevat velvoitteet ovat yhdenmukaisia standardin SFS 3357 vaatimusten kanssa. Tässä standardissa on käsitelty vain satamalaituria koskevat kohdat (SFS 3357 kohta 13).
Tätä standardia ei sovelleta palavan nesteen varastointiin erillisissä säiliö- tai kappaletavaravarastoissa. Näiden turvallisuusvaatimuksia on käsitelty standardissa SFS 3350.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
27.01.2014
Kumouspäivä
14.02.2020
Painos
2
Sivumäärä
30
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Päivitetty standardi julkaistaan vuoden 2019 lopussa. Lisätietoja: asiantuntija Virpi Nummisalo, p. 040 516 5874

Takaisin