Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3350:2016

Palavien nestemäisten kemikaalien varastopaikka ja siellä olevat kemikaalien käsittelypaikat

Soveltamisala
1.1 Tätä standardia sovelletaan palavien nestemäisten kemikaalien varastoon, jossa varastoitavien palavien nesteiden yhteismäärä on 500 m3 tai enemmän sekä siellä oleviin säiliö-, astia- ja konttivarastoihin sekä käsittelypaikkoihin.

1.2 Standardi käsittelee ensisijaisesti palavien nestemäisten kemikaalien varastointia maanpäällisissä säiliöissä. Varastossa voi olla yksi tai useampi säiliö.

1.3 Standardi on laadittu pitäen lähtökohtana palavien nestemäisten kemikaalien syttymisherkkyyteen ja palavuuteen liittyviä ominaisuuksia, mahdollisten palojen leviämistä sekä palotilanteiden hallintaan liittyviä vaatimuksia. Standardissa on otettu huomioon myös mahdollisten höyrypilvien muodostuminen. Mikäli varastoitavilla palavilla nesteillä on muita varastoinnissa vaaraa aiheuttavia ominaisuuksia, tulee ne aine- ja tapauskohtaisesti ottaa erikseen huomioon.

1.4 Tämän standardin vaatimusten lisäksi tulee erityisesti ottaa huomioon räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät ATEX-direktiivit (laitedirektiivi 2014/34/EU, olosuhdedirektiivi 1999/92/EY) sekä näihin perustuva kansallinen lainsäädäntö standardeineen.

1.5 Tämä standardi käsittelee lisäksi vartioinnin ja kulunvalvonnan järjestelyitä.

1.6 Tätä standardia ei sovelleta palavan nesteen jakeluasemiin, joissa noudatetaan standardia SFS 3352.
On huomattava, että jotkin tämän asiakirjan yksityiskohdat saattavat olla patenttioikeuksin suojattuja.SFS ei vastaa tällaisten patenttioikeuksien yksilöimisestä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
16.09.2016
Julkaisupäivä
27.12.2016
Painos
3
Sivumäärä
51
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin