Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3353:2019

Palavien kemikaalien tuotantolaitos

Soveltamisala
1.1 Tätä standardia sovelletaan palavien kemikaalien tuotantolaitoksiin, joita koskee valtioneuvoston asetus vaarallisten kemikaalien käsittelyn ja varastoinnin valvonnasta (685/2015).

1.2 Palavalla kemikaalilla tarkoitetaan tässä standardissa nesteitä ja kaasuja, joille syttyvyys on keskeinen vaaraominaisuus. Palavat kemikaalit, jotka on luokiteltu myrkyllisiksi, tulee ottaa huomioon laitoksen suunnittelussa.

1.3 Tätä standardia sovelletaan tuotantolaitosten paloturvallisuuteen sen lisäksi, mitä säädetään uudis- ja korjausrakentamista koskevassa asetuksessa rakennusten paloturvallisuudesta (848/2017).

1.4 Tämän standardin vaatimusten lisäksi tulee erityisesti ottaa huomioon räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät ATEX-direktiivit (laitedirektiivi 2014/34/EU ja olosuhdedirektiivi 1999/92/EY) sekä näihin perustuva kansallinen lainsäädäntö ja standardit.

1.5 Tätä standardia ei sovelleta laitoksen palavien kemikaalien varastoihin, joihin sovelletaan standardia SFS 3350, jollei palavan nesteen säiliö ole valmistus- tai välisäiliö tuotantolaitoksella.

1.6 Tätä standardia ei sovelleta tuotantolaitosten osalta maalaukseen, johon sovelletaan standardia SFS 3358.

1.7 Tätä standardia ei sovelleta palavien nesteiden käsittelyyn jakeluasemilla, joihin sovelletaan standardia SFS 3352.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
10.05.2019
Julkaisupäivä
21.05.2019
Painos
2
Sivumäärä
59
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin