Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3352:2014 + A1:2020

Palavien nesteiden jakeluasema

Soveltamisala
Tätä standardia sovelletaan nestemäisen polttoaineen jakeluun tarkoitettuun jakeluasemaan. Jakeluasemaan kuuluvat sen toimintaan liittyvät säiliöt, jakelulaitteet ja rakennukset. Jakeluasemaksi katsotaan myös tilapäinen jakelupiste, josta polttoainetta luovutetaan moottorikäyttöisten ajoneuvojen polttoaineeksi.
Tätä standardia ei sovelleta raideliikenteen polttoaineena käytettävän palavan nesteen jakeluun, lentopolttoaineiden jakeluun tarkoitettuun jakeluasemaan pois lukien lentobensiinin automaattiset jakelupisteet lentoasema-alueilla. Soveltamisala vastaa vaarallisten kemikaalien käsittelystä ja varastoinnista jakeluasemalla annetun kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksen (415/98) sekä nestemäisten polttoaineiden jakeluasemien ympäristönsuojeluvaatimuksista annetun valtioneuvoston
asetuksen (444/2010) soveltamisalaa.
Standardin rakennemalleja voidaan käyttää soveltuvin osin ohjeena myös muita vastaavia palavien nesteiden jakelupaikkoja suunniteltaessa ja rakennettaessa.
Tässä standardissa ei ole käsitelty ylipaineeseen perustuvia polttoaineen siirtojärjestelmiä eikä niiden asettamia vaatimuksia jakeluasemarakenteelle.
Tätä standardia ei ole tarkoitettu sovellettavaksi taannehtivasti ennen sen julkaisemista rakennettuihin palavan nesteen jakeluasemiin. Tehtäessä olennaisia muutos- tai laajennustöitä näillä jakeluasemilla voidaan standardissa annettuja ohjeita
kuitenkin soveltaa muutos- ja laajennustöiden käsittämässä laajuudessa soveltuvin osin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
17.01.2020
Julkaisupäivä
11.02.2020
Painos
6
Sivumäärä
68
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Standardiin SFS 3352:2014 + A1:2020 on yhdistetty voimassa olevat standardit SFS 3352:2014 sekä sen muutos SFS 3352:2014/A1:2020.

Takaisin