Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 3355:2020

Palavien nestemäisten kemikaalien käsittely satama-alueella

Soveltamisala
1.1 Tätä standardia sovelletaan sataman turvallisuuden yleissuunnitteluun, operointiin, palavien nestemäisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin sataman laiturialueella, lastin siirtoon sataman ja aluksen välillä sekä sataman sammutus- ja torjuntajärjestelmiin ja laiturin muihin varusteisiin. Tätä standardia voidaan soveltaa nestemäisen irtolastin lisäksi myös kiinteän ja kaasumaisen vaarallisen aineen käsittelyyn.

1.2 Satamalla tarkoitetaan tässä standardissa sekä yleisiä että teollisuuslaitosten satama-alueita. Satama-alueeksi luetaan satamanpitäjän satamajärjestyksessä määrittelemä alue.

1.3 Standardi on laadittu erityisesti vaarallisille aineille, joilla syttyvyys (ks. määritelmä 3.14) on keskeinen vaaraominaisuus. Standardissa on ohjeita myös muita vaarallisia kemikaaleja, kuten happoja ja emäksiä sekä kiinteitä vaarallisia kemikaaleja, käsitteleville satamille.

1.4 Tämän standardin vaatimusten lisäksi tulee erityisesti ottaa huomioon räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät ATEX-direktiivit (laitedirektiivi 2014/34/EU, olosuhdedirektiivi 1999/92/EY) sekä näihin perustuva kansallinen lainsäädäntö ja standardit.

1.5 Palavien nestemäisten kemikaalien varastoinnin turvallisuusvaatimuksia erillisissä säiliö- tai kappaletavaravarastoissa on käsitelty standardissa SFS 3350.

1.6 Tässä standardissa käytetyt määritelmät saattavat olla erilaisia kuin kansainväliset yleisesti käytetyt merenkulun määritelmät.

1.7 Tässä standardissa määritetään minimiturvallisuusvaatimukset koskien toimintaa satama-alueella. Standardissa esitetyistä vaatimuksista voidaan poiketa yksittäistapauksissa osoittamalla, että vastaava tekninen ja toiminnallinen turvallisuustaso on saavutettu muilla tavoin.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Suomen Standardisoimisliitto SFS ry, puh. 09 149 9331.
Sisällysluettelo
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
14.02.2020
Julkaisupäivä
18.02.2020
Painos
3
Sivumäärä
38
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin