Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 5907

Rakennusten akustinen luokitus

Soveltamisala
1 Soveltamisala
Standardi määrittelee rakennusten akustiset luokat sekä raja-arvot ilma- ja askelääneneristykselle, rakennuksen LVIS-laitteiden aiheuttamille äänitasoille rakennuksen sisä- ja ulkopuolella, liikenteen aiheuttamille äänitasoille sekä huoneakustiikalle. Raja-arvot on määritelty erilaisille tiloille ja rakennustyypeille, joita ovat asunnot, majoitustilat, vanhusten palvelutalot, toimistorakennukset, koulut, oppilaitokset, päiväkodit, terveydenhoitoalan rakennukset ja teollisuustyöpaikat.
Rakennukset on jaettu akustisiin luokkiin A, B, C ja D, joista luokka A on vaativin ja luokka D lievin. Akustinen luokka C vastaa uusien rakennusten vähimmäisvaatimuksia niiltä osin kuin vaatimuksia on määritelty Suomen rakentamismääräyskokoelman osassa C1-1998, Ääneneristys ja meluntorjunta rakennuksessa. Rakennuksen ulkopuolisen äänilähteen aiheuttamat melutasot luokassa C vastaavat toimistoja lukuun ottamatta valtioneuvoston päätöksen 993/1992 ohjearvoja.
Akustinen luokka D koskee vain olemassa olevia vanhoja rakennuksia, joiden rakennusaikana ei ole ollut lukuarvoina annettuja ääneneristysmääräyksiä ja joissa on vähemmän tyydyttävät akustiset olosuhteet. Luokka D on tarkoitettu käytettäväksi vain silloin, kun halutaan ilmoittaa vanhan rakennuksen akustiset ominaisuudet. Luokan D vaatimuksia ei voida soveltaa uudisrakennuksiin. Rakennuksen tai tilan käyttötarkoituksen muuttuessa, esimerkiksi muutettaessa
tuotantorakennus tai asuinkerrostalon ullakkokerros asuinkäyttöön, tulee aina saavuttaa vähintään luokkaa C vastaavat akustiset olosuhteet.
Akustisia luokkia ei pidä sekoittaa äänenvaimennusmateriaalien absorptioluokkiin (ks. liite F).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa Metalliteollisuuden Standardisointiyhdistys ry, puh. 09 19 231 (vaihde).
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
06.09.2004
Julkaisupäivä
03.03.2006
Painos
1
Sivumäärä
36
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin