Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 61511-1:2017

Toiminnallinen turvallisuus. Turva-automaatiojärjestelmät prosessiteollisuussektorille. Osa 1: Rakenne, määritelmät, järjestelmän, laitteiston ja sovellusohjelmoinnin vaatimukset

Soveltamisala
Tässä IEC 61511 -sarjan osassa esitetään vaatimuksia turva-automaatiojärjestelmän (SIS) vaatimusten määrittelylle, suunnittelulle, asennukselle, käytölle ja ylläpidolle, siten että voidaan luottaa sen saavan prosessin turvalliseen tilaan tai ylläpitävän turvallista tilaa. IEC 61511‑1 on kehitetty standardin IEC 61508:2010 prosessisektorikohtaisena toteutuksena.
Erityisesti, standardi IEC 61511‑1
a) erittelee vaatimukset toiminnallisen turvallisuuden saavuttamiseksi, mutta ei erittele kuka on vastuussa vaatimusten toteuttamisesta (esim. suunnittelijat, toimittajat, omistaja/toiminnanharjoittaja, urakoitsijat). Tämä vastuu osoitetaan eri osapuolille turvallisuussuunnittelun, projektisuunnittelun ja projektihallinnan sekä kansallisten säädösten mukaisesti
b) soveltuu käytettäväksi silloin, kun vuonna 2010 julkaistun IEC 61508 -sarjan tai standardin IEC 61511‑1:2016 kohdan 11.5 vaatimusten mukaisia laitteita integroidaan kokonaisjärjestelmään, jota aiotaan käyttää prosessisektorin sovelluksessa. Se ei sovellu valmistajille, jotka esittävät, että laitteet soveltuvat käytettäväksi prosessisektorille tarkoitetuissa turva-automaatiojärjestelmissä (katso IEC 61508‑2:2010 ja IEC 61508‑3:2010)
c) määrittelee standardien IEC 61511 ja IEC 61508 välisen suhteen (katso kuvat 2 ja 3)
d) soveltuu sovellusohjelmien kehittämiseen rajoitetun käskykannan kielen järjestelmille tai käytettäessä kiinteän ohjelmointikielen laitteita, mutta ei sovellu valmistajille, turva-automaatiojärjestelmien suunnittelijoille, integraattoreille tai käyttäjille, jotka kehittävät sulautettua ohjelmistoa (järjestelmäohjelmistoa) tai käyttävät rajoittamattoman käskykannan kieliä (katso IEC 61508‑3:2010)
e) soveltuu käytettäväksi hyvin erilaisilla prosessisektorin teollisuudenaloilla, esimerkiksi kemianteollisuudessa, öljy- ja kaasuteollisuudessa, sellu- ja paperiteollisuudessa, lääketeollisuudessa, ruoka- ja juomateollisuudessa sekä muussa kuin ydinteknisessä energiantuotannossa
f) hahmottaa turva-automaatiotoimintojen (SIF) ja muiden automaatiotoimintojen välisen yhteyden (katso kuva 4)
g) johtaa turva-automaatiotoiminnon (SIF) toiminnallisten vaatimusten ja turvallisuuden eheyden vaatimusten tunnistamiseen ottaen huomioon muilla menetelmillä saavutetun riskin pienennyksen
h) määrittelee elinkaaren vaatimukset järjestelmäarkkitehtuurille ja laitteiston konfiguraatiolle, sovellusohjelmoinnille ja järjestelmän integroinnille
i) määrittelee sovellusohjelmointia koskevat vaatimukset käyttäjille ja turva-automaatiojärjestelmien (SIS) integraattoreille
j) soveltuu käytettäväksi silloin, kun toiminnallinen turvallisuus saavutetaan käyttäen yhtä tai useampaa turva-automaatiotoimintoa (SIF) henkilöstön, suuren yleisön tai ympäristön suojaamiseksi
k) voi soveltua käytettäväksi turvallisuuteen liittymättömissä sovelluksissa esimerkiksi kohteen suojaamiseen
l) määrittelee vaatimukset turva-automaatiotoimintojen (SIF) toteutukselle osana kokonaisjärjestelyjä toiminnallisen turvallisuuden saavuttamiseksi
m) käyttää turva-automaatiojärjestelmän (SIS) turvallisuuden elinkaarta (katso kuva 7) ja määrittelee listan toimintoja, jotka ovat tarpeellisia turva-automaatiojärjestelmän (SIS) toiminnallisten vaatimusten ja turvallisuuden eheyden vaatimusten määrittämiseksi
n) määrittelee että vaaran ja riskin arviointi (H&RA) tulee suorittaa kunkin turva-automaatiotoiminnon (SIF) toiminnallisten turvallisuusvaatimusten ja turvallisuuden eheystasojen (SIL) määrittelemiseksi
o) asettaa kullekin turvallisuuden eheystasolle (SIL) numeeriset tavoitteet keskimääräisen vaarallisen vikaantumisen todennäköisyydelle vaadittaessa (vaateiden toimintatavassa) ja vaarallisen vikaantumisen keskimääräiselle taajuudelle (jatkuvassa toimintatavassa)
p) määrittelee minimivaatimukset laitteiston vikasietoisuudelle (HFT)
q) määrittelee vaadittavat toimenpiteet ja tekniikat määritellyn turvallisuuden eheystason (SIL) saavuttamiseksi
r) määrittelee toiminnallisen turvallisuuden suorituskyvyn maksimitason (SIL 4), joka voidaan saavuttaa standardin IEC 61511‑1 mukaisesti turva-automaatiotoiminnolle (SIF)
s) määrittelee toiminnallisen turvallisuuden suorituskyvyn minimitason (SIL 1), jonka alapuolella standardia IEC 61511‑1 ei sovelleta
t) tarjoaa kehyksen turvallisuuden eheystason (SIL) määrittämiseksi, mutta ei määrittele tietyille sovelluksille vaadittavaa turvallisuuden eheystasoa (SIL) (joka tulisi määrittää perustuen tietämykseen kyseisestä sovelluksesta ja riskin pienentämisen kokonaistavoitteesta)
u) määrittelee vaatimukset kaikille turva-automaatiojärjestelmän (SIS) osille tuntoelimeltä toimielimelle saakka
v) määrittelee tiedon, joka tarvitaan turva-automaatiojärjestelmän (SIS) turvallisuuden elinkaaren aikana
w) määrittelee, että turva-automaatiojärjestelmän (SIS) suunnittelussa otetaan huomioon inhimilliset tekijät
x) ei aseta mitään suoria vaatimuksia yksittäiselle operaattorille tai ylläpidon henkilölle.
HUOM. 3 Standardia IEC 61508 käyttävät myös turva-automaatiotoimintojen suunnittelijat, integraattorit ja käyttäjät silloin, kun standardissa IEC 61511 näin opastetaan.
HUOM. 4 Alakohta 7.2.2 standardeissa IEC 61511–1:2016 ja IEC 61511–2:2016 sisältää opastusta sellaisten alajärjestelmien integroimiseen, jotka noudattavat muita standardeja (kuten esimerkiksi koneet, polttimet jne.).

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
05.05.2017
Julkaisupäivä
04.07.2017
Painos
1
Sivumäärä
181
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin