Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 61511-3:2017

Toiminnallinen turvallisuus. Turva-automaatiojärjestelmät prosessiteollisuussektorille. Osa 3: Ohjeita vaadittavien turvallisuuden eheyden tasojen määrittämiseen

Soveltamisala
Standardin IEC 61511 tässä osassa esitetään tietoja
― perustana olevista riskin käsitteistä ja riskin suhteesta turvallisuuden eheyteen (ks. liite A: A.3, A.4)
― siedettävän riskin määrittämisestä (ks. liite K)
― useista erilaisista menetelmistä, joilla mahdollistetaan turvallisuuden eheyden tason (SIL) määrittäminen turva-automaatiotoiminnoille (SIF) (ks. liitteet B–K).
― useiden turvajärjestelmien yhteisvaikutuksen laskentaan määritettäessä kyvykkyys saavuttaa haluttu riskin pienentäminen (ks. liite J).
Erityisesti tämä standardin IEC 61511 osa 3
a) on sovellettavissa, kun toiminnallinen turvallisuus saavutetaan käyttäen yhtä tai useampaa turva-automaatiotoimintoa joko henkilöstön, kansalaisten tai ympäristön suojeluun
b) voi olla sovellettavissa turvallisuudesta riippumattomiin sovelluksiin kuten omaisuuden suojaamiseen
c) kuvaa tyypillisiä riskin ja vaaran arviointimenetelmiä, joilla voidaan suorittaa toiminnallisen turvallisuuden vaatimusten ja turvallisuuden eheyden tasojen määrittely jokaiselle turva-automaatiotoiminnolle
d) kuvaa saatavilla olevia tekniikoita ja toimenpiteitä vaadittavan turvallisuuden eheyden tason määrittämiseksi
e) tarjoaa viitekehyksen turvallisuuden eheyden tason määrittämiseen, mutta standardissa ei määritetä yksilöidyltä sovellukselta vaadittavaa SIL-tasoa.
f) ei esitä esimerkkejä vaatimusten määrittämisestä muille riskin pienentämisen menetelmille.
HUOM. Tämän standardin liitteissä esitetyt esimerkit on tarkoitettu vain tapauskohtaisiksi esimerkeiksi standardin IEC 61511 vaatimusten toteuttamisesta tietyssä tapauksessa, ja käyttäjän olisi varmistuttava siitä, että valitut menetelmät ja tekniikat ovat soveliaita hänen tilanteeseensa.
Liitteissä B–K kuvataan kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia lähestymistapoja, ja niitä on yksinkertaistettu kuvaamalla niiden perustana olevia periaatteita. Nämä liitteet on lisätty standardiin havainnollistamaan useiden menetelmien yleisiä periaatteita, mutta ne eivät ole lopullisia selontekoja.
HUOM. 1 Ne, jotka aikovat soveltaa näissä liitteissä osoitettuja menetelmiä, voivat käyttää apuna kussakin liitteessä viitattua lähdeaineistoa.
HUOM. 2 Osassa 3 esitettävät SIL-tasojen määrittämisen menetelmät eivät ehkä ole sopivia kaikkiin sovelluksiin. Erityisesti tiettyjen menetelmien tai muiden tekijöiden, joita tässä ei ole kuvattu, käsittelyyn voidaan tarvita tiheiden vaateiden toimintatapaa tai jatkuvaa toimintatapaa.
HUOM. 3 Tässä kuvatut menetelmät voivat johtaa epätavanomaisiin tuloksiin, jos niitä käytetään menetelmien perustana olevien rajoitusten ulkopuolella, ja kun sellaiset tekijät kuin yhteisvikaantuminen, vikasietoisuus, sovelluksen kokonaisuuden tarkastelu, kokemuksen puute käytetystä menetelmästä, suojauskerrosten riippumattomuus jne. eivät tule oikealla tavalla tarkastelluksi. Katso liite J.
Kuvassa 2 esitetään yleiskuva tyypillisistä suojauskerroksista ja riskin pienentämisen menetelmistä.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
05.05.2017
Julkaisupäivä
11.07.2017
Painos
1
Sivumäärä
202
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin