Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60079-10-1:2015

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 10-1: Tilaluokitus. Kaasuräjähdysvaaralliset tilat

Soveltamisala
Tämä standardi käsittelee tilaluokitusta alueilla, joissa voi esiintyä palavia kaasuja tai höyryjä voi esiintyä ja jota voidaan käyttää tukena räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden oikealle valinnalle ja asennukselle mahdollistamiseksi.
Standardia sovelletaan tiloihin, joissa räjähdysvaaran aiheuttaa palava kaasu tai höyry sekoittuneena ilmaan normaaliolosuhteissa. Standardia ei sovelleta
a) kaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa
b) räjähdystarvikkeiden valmistuksessa ja käsittelyssä
c) tuhoisissa vaurioissa tai harvinaisissa toimintahäiriöissä, jotka eivät kuulu tämän standardin käsittelemiin epänormaaleihin tilanteisiin (ks. 3.7.3 ja 3.7.4)
d) lääkintätiloissa
e) kaupallisiin ja teollisuuden sovelluksiin, joissa käytetään matalapaineisia nestekaasulaitteita esim. ruoanlaittoon, veden lämmitykseen ja vastaaviin tarkoituksiin, joissa asennus täyttää soveltuvat kaasuja koskevat vaatimukset
f) kotitalouksissa
g) jos vaara voi syntyä palavista pölyistä tai palavista hahtuvista, mutta periaatetta voidaan käyttää arvioitaessa hybridiseosta (ks. myös IEC 60079 10-2).
HUOM. Lisäohjeita hybridiseoksista on liitteessä I.
Palavia sumuja voi muodostua tai esiintyä samanaikaisesti palavien höyryjen kanssa. Tällaisessa tapauksessa tämän standardin tiukkojen yksityiskohtien soveltaminen ei ehkä ole tarkoituksenmukaista. Nesteet, joita ei tämän standardin mukaan (leimahduspisteen perusteella) tulkita palaviksi, voivat paineenalaisina purkautuessaan muodostaa palavia sumuja. Näissä tapauksissa kaasujen ja höyryjen tilaluokitus ei aina sellaisenaan sovellu laitevalintojen perusteeksi. Tietoa palavista sumuista on annettu liitteessä G.
Tässä standardissa alueella tarkoitetaan kolmiulotteista tilaa.
Normaaliolosuhteet sisältävät vaihteluja perusarvojen 101,3 kPa (1 013 mbar) ja 20 °C (293 K) molemmin puolin edellyttäen, että näillä vaihteluilla ei käytännössä ole vaikutusta palavan aineen räjähdysominaisuuksiin.
Koostaan riippumatta kaikissa laitoksissa voi olla sähkölaitteiden lisäksi lukuisa määrä muita syttymislähteitä. Niiden suhteen on tarpeen ryhtyä asianmukaisiin varotoimiin. Tätä standardia voidaan käyttää myös näiden muiden syttymislähteiden aiheuttaman vaaran arvioinnissa.
Tämä standardi ei ota huomioon syttymisestä räjähdysvaarallisessa tilassa aiheutuvia seurannaisvaurioita.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
23.12.2015
Julkaisupäivä
28.11.2017
Painos
2
Sivumäärä
215
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin