Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60204-1:2018

Koneturvallisuus. Koneiden sähkölaitteisto. Osa 1: Yleiset vaatimukset

Soveltamisala
Tätä IEC 60204 osaa sovelletaan koneiden sähköisiin, elektronisiin ja ohjelmoitaviin elektronisiin laitteisiin ja järjestelmiin, joita ei kanneta kädessä toiminnan aikana, mukaan lukien koneryhmät, jotka toimivat yhdessä.
HUOM. 1 Tämä IEC 60204 osa on sovellusstandardi, eikä sen tarkoitus ole rajoittaa tai hidastaa tekniikan kehitystä.
HUOM. 2 Tässä IEC 60204 osassa termi “sähkö/sähköinen” tarkoittaa sähköisiä, elektronisia ja ohjelmoitavia elektronisia laitteita (so. sähkölaite tarkoittaa sekä sähkö-, elektroniikka- että ohjelmoitavaa elektroniikkalaitetta).
HUOM. 3 Tässä IEC 60204 osassa termi “henkilö” tarkoittaa ketä tahansa ja käsittää ne henkilöt, jotka koneen haltija tai hänen edustajansa on määrännyt ja perehdyttänyt käyttämään kyseessä olevaa konetta ja huolehtimaan siitä.
IEC 60204 tämän osan kattama laitteisto alkaa koneen sähkölaitteiston verkkoliitäntäkohdasta (ks. kohta 5.1).
HUOM. 4 Laitteiston sähkön syöttöä koskevat vaatimukset on annettu IEC 60364 sarjassa.
IEC 60204 tätä osaa sovelletaan sähkölaitteistoon tai sähkölaitteistojen osiin, jotka toimivat nimellisellä syöttöjännitteellä, joka ei ylitä vaihtosähköllä (AC) 1 000 V eikä ylitä tasasähköllä (DC) 1 500 V, ja nimellistaajuus ei ylitä 200 Hz.
HUOM. 5 Tietoja suuremmilla jännitteillä toimivista sähkölaitteistoista tai niiden osista on annettu standardissa IEC 60204-11.
IEC 60204 tämä osa ei kata kaikkia niitä vaatimuksia (esim. koskien suojausta, lukitusta tai ohjausta), jotka ovat tarpeen tai joita vaaditaan muissa standardeissa tai määräyksissä suojaamaan henkilöitä muilta kuin sähkön aiheuttamilta vaaroilta. Jokaiselle konetyypille on yksilölliset vaatimukset, joihin on mukauduttava riittävän turvallisuustason aikaansaamiseksi.
IEC 60204 tämä osa koskee erityisesti kohdassa 3.1.40 määriteltyjä koneiden sähkölaitteistoja, mutta ei rajoitu vain niihin.
HUOM. 6 Liitteessä C luetellaan esimerkkejä koneista, joiden sähkölaitteistolle IEC 60204 tätä osaa voidaan soveltaa.
IEC 60204 tämä osa ei määrittele erityisvaatimuksia ja lisävaatimuksia koneille, jotka esimerkiksi:
— on tarkoitettu käytettäväksi ulkoilmassa (ts. rakennuksen tai muun suojaavan rakenteen ulkopuolella)
— käyttävät, käsittelevät tai joilla valmistetaan räjähdysvaarallisia materiaaleja (esim. maalia ja sahauspölyä)
— on tarkoitettu käytettäväksi palo- ja/tai räjähdysvaarallisissa ilmaseoksissa
— on tiettyjen materiaalien valmistamisesta tai käyttämisestä johtuvia erityisriskejä
— on tarkoitettu käytettäväksi kaivoksissa
— ovat ompelukoneita, -yksiköitä tai -järjestelmiä (joita koskee standardi IEC 60204-31)
— ovat nostokoneita (joita koskee standardi IEC 60204-32)
— ovat puolijohteiden valmistuslaitteita (joita koskee standardi IEC 60204-33).
Tehopiirit, joissa käytetään sähköistä energiaa suoraan työvälineenä, eivät kuulu IEC 60204-1 tämän osan soveltamisalaan.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Vahvistuspäivä
05.10.2018
Julkaisupäivä
23.10.2018
Painos
4
Sivumäärä
269
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin