Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN 60529:1992 + A1:2000 + A2:2013 + AC:2019

Sähkölaitteiden kotelointiluokat (IP-koodi)

Soveltamisala
Tämä standardi soveltuu mitoitusjännitteeltään enintään 72,5 kV sähkölaitteiden kotelointiluokitukseen.
Tämän standardin käyttötarkoituksena on:
a) Määritellä kotelointiluokat ottaen huomioon:
b) Antaa tunnukset kotelointiluokille.
c) Esittää vaatimukset kullekin kotelointiluokalle.
d) esittää testit, joilla todetaan, että kotelointi täyttää tämän standardin vaatimukset.
Kunkin teknisen komitean vastuulle jää päättää, missä määrin ja millä tavalla luokitusta käytetään kyseisen komitean standardeissa ja määritellä kyseisen komitean laitteita koskeva ”kotelointi”. Kuitenkin suositellaan, että laitestandardin tiettyä luokitusta koskevat testit eivät eroa tässä standardissa esitetyistä testeistä. Täydentäviä vaatimuksia voidaan sisällyttää laitekohtaisiin standardeihin, jos se on välttämätöntä. Ohjeet laitekohtaisissa standardeissa täsmennettävistä yksityiskohdista annetaan liitteessä B.
Ao. tekninen komitea voi laatia poikkeavia vaatimuksia erikoislaitteille, jos samalla varmistetaan vähintään tämän standardin turvallisuustaso.
Tässä standardissa käsitellään vain kotelointeja, jotka kaikissa muissa suhteissa laitekohtaisissa standardeissa esitetyin tavoin ovat soveltuvia ajateltuun käyttötarkoitukseensa. Lisaksi on kotelointiin käytetyn materiaalin valinnalla sekä tuotteen asianmukaisella valmistuksella ja asennuksella varmistettava vaaditun kotelointiluokan säilyminen normaaleissa käyttöoloissa.
Tämä standardi on tarkoitettu myös tyhjille koteloille, jos ne täyttävät yleiset testausvaatimukset ja valittu kotelointiluokka on sopiva kyseiselle suojattavalle laitetyypille.
Laitekohtaisissa standardeissa päätettäviin asioihin kuuluu koteloinnin ja koteloinnin sisältämän laitteen suojaaminen ulkoisilta vaikutuksilta ja olosuhteilta, joita ovat mm.
— mekaaniset iskut
— korroosio
— syövyttävät aineet (esim. leikkausnesteet)
— sienet
— tuhoeläimet
— auringon säteily
— jäätyminen
— kosteus (syntynyt esim. tiivistymällä)
— räjähdysvaarallinen ympäristö.
Niihin kuuluu myös kotelon ulkopuolisten vaarallisten liikkuvien osien kuten tuulettimen siipien suojaaminen koskettamiselta.
Koteloinnin ulkopuolisia suojuksia, jotka eivät ole sen kiinteitä osia, ja yksinomaan käyttäjän turvallisuuden vuoksi asennettuja esteitä esim. puomeja, ei pidetä osana kotelointia, eikä niitä käsitellä tässä standardissa.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
2006/95/EC Pienjännitedirektiivi
2014/35/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
18.11.2013
Julkaisupäivä
14.05.2019
Painos
3
Sivumäärä
108
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin