Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS-EN IEC 60079-0:2019

Räjähdysvaaralliset tilat. Osa 0: Laitteet. Yleiset vaatimukset

Soveltamisala
Standardin IEC 60079 tämä osa määrittää räjähdysvaarallisissa tiloissa käytettävien laitteiden ja Ex-komponenttien yleiset rakenne-, testaus- ja merkintävaatimukset.
Ne määritellyt normaaliolosuhteet (liittyen räjähtävyysominaisuuksiin), joissa laitteiden voidaan olettaa toimivan, ovat:
• lämpötila-alueella −20 °C … +60 °C
• ilmanpainealueella 80 kPa (0,8 bar) … 110 kPa (1,1 bar), ja
• ilman normaalilla happipitoisuudella, tyypillisesti 21 tilavuusprosenttia
Tämä standardi ja muut standardit, jotka täydentävät tätä standardia, määrittävät lisätestivaatimuksia niille Ex-laitteille, jotka toimivat normaalin lämpötila-alueen ulkopuolella. Ex-laitteet, jotka toimivat normaalin painealueen ja normaalin happipitoisuusalueen ulkopuolella, voivat tarvita lisäharkintaa ja lisätestausta. Tämä lisätestaus liittyy erityisesti sellaisiin suojausrakenteisiin, jotka riippuvat liekkien sammumisesta, kuten ’räjähdyspaineen kestävä kotelo ”d”’ (IEC 60079‑1) tai energian rajoittamisesta ’luonnostaan vaaraton ”i”’ (IEC 60079‑11)
HUOM. 1 Vaikka em. normaaliolosuhteet määrittävät ilman lämpötila-alueeksi −20 °C...+60 °C, normaali alue laitteiden ympäristön lämpötilalle on −20 °C... +40 °C ellei toisin ole määritetty ja merkitty. Katso kohta 5.1.1. Monille Ex-laitteille −20 °C - +40 °C on asianmukainen lämpötila-alue ja, että kaikkien Ex-laitteiden valmistus toimimaan normaalilämpötila-alueen ylälämpötilaan +60 °C saakka saattaa aiheuttaa tarpeettomia suunnittelurajoitteita.
HUOM. 2 Tämän standardin vaatimukset perustuvat laitteille tehtyyn syttymisriskiarviointiin. Huomioon on otettu syttymislähteet, jotka on todettu liittyvän tämän tapaisiin laitteisiin. Syttymislähteitä ovat kuumat pinnat, sähkömagneettinen säteily, mekaanisesti syntyvät kipinät, mekaanisten iskujen aiheuttamat termiittireaktiot, sähkövalokaaret ja staattisen sähkövarauksen purkautumiset normaalissa teollisuusympäristössä.
HUOM. 3 Mikäli räjähdyskelpoisen kaasuilmaseoksen ja palavan pölyilmaseoksen mahdollinen samanaikainen esiintyminen on mahdollista, se vaatii usein lisäsuojaustoimenpiteitä. Lisäohjeita Ex-laitteiden käytöstä hybridiseoksissa (palavan kaasun tai höyryn ja palavan pölyn tai kuidun seos) on annettu standardissa IEC 60079–14.
Tämä standardi määrittää turvallisuusvaatimukset yksinomaan räjähdysvaaran varalle.
Syttymislähteet, kuten adiabaattinen puristus, iskuaallot, eksoterminen kemiallinen reaktio, pölyn itsesytytys, avoliekit ja kuumat kaasut/nesteet eivät kuulu tämän standardin piiriin.
HUOM. 4 Vaikka tällaiset laitteet eivät kuulu tämän standardin soveltamisalaan, tulisi niille tehdä vaara-analyysi, joka tunnistaa ja luetteloi kaikki laitteisiin liittyvät mahdolliset syttymislähteet sekä tarvittavat toimenpiteet niiden aktivoitumisen estämiseksi. Katso ISO/IEC 80079–36.
Seuraavat, standardit ja tekniset spesifikaatiot täydentävät tai muuttavat tätä standardia:
— IEC 60079‑1: Kaasu – Räjähdyspaineen kestävä kotelointi ”d”
— IEC 60079‑2: Kaasu ja pöly – Paineistettu kotelointi ”p”
— IEC 60079‑5: Kaasu – Hiekkatäytteinen ”q”
— IEC 60079‑6: Kaasu – Nestetäytteinen ”o”
— IEC 60079‑7: Kaasu – Varmennettu ”e”
— IEC 60079‑11: Kaasu ja pöly– Luonnostaan vaaraton ”i”
— IEC 60079‑13: Kaasu ja pöly –Paineistetut ”p” ja koneellisesti tuuletetut ”v” huoneet
— IEC 60079‑15: Kaasu – Räjähdyssuojausrakenne ”n”
— IEC 60079‑18: Kaasu ja pöly – Massaanvalettu ”m”
— IEC 60079‑25: Kaasu ja pöly – Luonnostaan vaarattomat järjestelmät
— IEC 60079‑26: Kaasu- Räjähdyssuojaustason (EPL) Ga laitteet
— IEC 60079‑28: Kaasu ja pöly – Optista säteilyä käyttävien laitteiden ja tiedonsiirtojärjestelmien suojaus
— IEC 60079‑29‑1: Kaasunilmaisimet – Suorituskykyvaatimukset palavien kaasujen ilmaisimille
— IEC 60079‑29‑4: Kaasunilmaisimet – Suorituskykyvaatimukset palavien kaasujen avoimen mittausvälin ilmaisimille
— IEC 60079‑30‑1: Kaasu ja pöly – Sähkölämmityssaatot- Yleis- ja testausvaatimukset
— IEC 60079‑31: Pöly – Suojaus koteloinnilla ”t”
— IEC 60079‑33: Kaasu ja pöly – Erikoisrakenne ”s”
— IEC 60079‑35‑1: Hiilikaivoskaasuille alttiissa kaivoksissa käytettävät kypärävalaisimet- Yleisvaatimukset – Rakenne ja testaus räjähdysriskien suhteen
— IEC TS 60079-39: Kaasu – Luonnostaan vaarattomat järjestelmät, joissa käytetään elektronista kipinän kestoajan rajoitusta
— IEC TS 60079-40: Kaasu – Vaatimukset tiivisteille prosessinesteiden ja sähköisten järjestelmien välillä.
— ISO 80079‑36: Kaasu ja pöly – Ei-sähköiset laitteet räjähdysvaarallisiin tiloihin – Perusmenetelmät ja vaatimukset.
Tätä ja yllä mainittuja täydentäviä julkaisuja ei sovelleta seuraavien laitteiden rakenteisiin:
• lääkintäsähkölaitteet
• räjäytystyömaiden sytytinlaitteet
• sytyttimien testauslaitteet ja
• sytytinlaitteiden sähköpiirit.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Direktiivi
2008/68/EC Vaarallisten aineiden sisämaankuljetuksista
2014/34/EU

http://ec.europa.eu »
Vahvistuspäivä
26.04.2019
Julkaisupäivä
02.07.2019
Painos
2
Sivumäärä
284
Julkaisun kieli
suomi/englanti

Takaisin