Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 6001:2018

Suurjännitesähköasennukset

Soveltamisala
Tämä standardi sisältää nimellisjännitteeltään yli 1 kV ja nimellistaajuudeltaan enintään 60 Hz vaihtojännitteisten sähköasennusten (sähkölaitteistojen) suunnittelua ja rakentamista koskevat vaatimukset. Vaatimusten avulla varmistetaan asennusten turvallinen ja asianmukainen toiminta.
Tässä standardissa suurjänniteasennuksiksi luetaan:
a) sähköasemat, mukaan lukien sähköradan syöttöasemat
b) pylväisiin ja mastoihin sijoitetut sähkölaitteistot sähkötilojen ulkopuolella sijaitsevat kojeistot ja/tai muuntajat
c) samassa paikassa sijaitseva yksi tai useampi voimalaitos Sähköasennus käsittää generaattorit ja muuntajat ja kaikki niihin liittyvät kojeistot ja apusähköpiirit.
Eri paikoissa sijaitsevien voimalaitosten väliset liitännät eivät kuulu tämän standardin piiriin.
Standardin SFS 6001 soveltamisalaan kuuluu myös kaikkien erillisten laitestandardien mukaisten suurjännitelaitteiden valinta ja asentaminen. Standardin soveltamisalaan kuuluvat myös asennusten väliset kaapelit.
d) tehtaan, teollisuuslaitoksen tai muun teollisen, maatalouden, kaupallisen tai julkisen kiinteistön sähköjärjestelmä.
e) merellä oleville alustoille sijoitetut sähköasennukset, esim. merituulipuistot.
Suurjänniteasennukset koostuvat mm. seuraavista laitteista:
− pyörivät sähkökoneet
− kojeistot
− muuntajat ja reaktorit
− muuttajat
− kaapelit
− johtojärjestelmät
− akustot
− kondensaattorit
− maadoitusjärjestelmät
− rakennukset ja aidat, jotka ovat sähkötilan osana
− asennuksiin liittyvät suojaus-, valvonta- ja apujärjestelmät
− isot ilmasydämiset reaktorit ja kuristimet.
HUOM. Yleensä laitetta koskeva standardi pätee ensisijaisesti tähän standardiin nähden.
Tämä standardi ei koske seuraavien laitteistojen suunnittelua, rakentamista ja maadoitusjärjestelmiä:
− erillisten laitteistojen väliset ilmajohdot
− sähköradat
− kaivoslaitteet ja -laitteistot
− valaistusasennukset, joissa käytetään purkauslamppuja− laiva- ja meritekniset asennukset
− sähköstaattiset laitteet (esim. sähköstaattiset suodattimet, ruiskumaalauslaitteistot)
− testaustilat
− lääkintälaitteet, esim. röntgenlaitteet.
Tämä standardi ei koske tehdasvalmisteisia tyyppitestattuja kojeistoja, joille on olemassa oma tuotestandardinsa.
Kojeistojen ulkoisen koteloinnin osalta on kuitenkin noudatettava tämän standardin ja säädösten vaatimuksia.
Tämä standardi ei koske sähkölaitteistoissa tehtäviä jännitetöitä.
Pienjännitelaitteistoja koskee standardisarja HD 60364, mikäli tässä standardissa ei niille ole asetettu muita vaatimuksia.
Standardisarja HD 60364 on Suomessa otettu käyttöön standardisarjana SFS 6000
Pienjännitesähköasennukset.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
15.06.2018
Julkaisupäivä
19.06.2018
Painos
5
Sivumäärä
155
Julkaisun kieli
suomi

Takaisin