Lyhenteet

Verkkokauppa

Takaisin

SFS 6002:2015 + A1:2018

Sähkötyöturvallisuus

Soveltamisala
Tätä eurooppalaista standardia sovelletaan kaikkeen sähkölaitteistojen käyttöön ja työskentelyyn sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä. Nämä sähkölaitteistot toimivat kaikilla jännitealueilla pienoisjännitteistä suurjännitteisiin.
Suurjännitteillä tarkoitetaan jännitetasoja, joita nimitetään keski- ja suurjännitteiksi.
Nämä sähkölaitteistot on suunniteltu sähkön tuottamiseen, siirtämiseen, muuttamiseen, jakeluun ja käyttöön. Sähkölaitteistot ovat joko pysyviä ja kiinteitä kuten rakennusten sähköasennukset tai tilapäisiä kuten rakennustyömaiden sähköasennukset. Sähkölaitteistot voivat olla myös liikkuvia tai siirrettäviä joko jännitteisinä tai jännitteettöminä ja varauksettomina. Esimerkkejä tällaisista ovat avolouhoksissa käytettävät sähkökäyttöiset kaivinkoneet.
Tämä standardi asettaa vaatimukset turvalliseen sähkölaitteistojen käyttöön ja sähkölaitteistoissa tai niiden läheisyydessä työskentelyyn. Nämä vaatimukset koskevat kaikkea käyttöä, asennusta ja kunnossapitoa. Ne koskevat kaikkea sähkötyötä sekä muuta sähkölaitteiston läheisyydessä tapahtuvaa työtä kuten rakennustöitä lähellä ilmajohtoja tai maakaapeleita silloin, kun on sähköisen vaaran riski.
Tämä standardi ei koske sähkölaitteistoja ja -laitteita käyttäviä maallikoita, jos sähkölaitteistot ja -laitteet täyttävät niitä koskevien standardien vaatimukset ja on rakennettu ja asennettu maallikoiden käytettäväksi.
Tätä standardia ei ole erityisesti laadittu sovellettavaksi alla lueteltuihin kohteisiin. Jos ei ole olemassa muita sääntöjä tai menettelyjä, tämän standardin periaatteita voidaan soveltaa niihin.
— ilma-alukset ja ilmatyynyalukset, jotka liikkuvat omalla voimallaan (näitä koskevat kansainväliset ilmailulait, jotka näissä tapauksissa ohittavat kansallisen lainsäädännön)
— merellä omalla voimallaan tai ulkopuolisessa ohjauksessa kulkevat alukset (näitä koskevat kansainväliset merilait, jotka näissä tapauksissa ohittavat kansallisen lainsäädännön)
— elektroniset televiestintä- ja tietojärjestelmät
— elektroniset instrumentointi-, säätö- ja automaatiojärjestelmät
— hiilikaivokset ja muut kaivokset
— kansainvälisen merilain alaiset meritekniset asennukset
— ajoneuvojen sähkölaitteet
— sähkörautatiet mukaan lukien liikkuva kalusto (junat)
— kokeelliset sähköiset tutkimustyöt.
Kansallinen lisävaatimus
Tätä standardia sovelletaan Suomessa myös edellä lueteltuihin kohteisiin. Merellä kulkeviin aluksiin ja ilma-aluksiin tätä standardia sovelletaan silloin, kun niitä rakennetaan tai huolletaan ja sähkö syötetään normaalista maasähköverkosta. Tätä standardia noudatetaan myös suomalaisilla merellä kulkevilla aluksilla, ellei ole määrätty muuta sähkötyöturvallisuuden takaavaa menettelyä.
Tämän standardin soveltamisesta sähkökäyttöisiin ajoneuvoihin ja työkoneisiin annetaan lisätietoja liitteessä U. Sähkörautateiden liikkuvaa kalustoa koskee eurooppalainen standardi SFS-EN 50153 Railway applications – Rolling stock – Protective provisions relating to electrical hazards ja Liikenneviraston määräykset ja ohjeet.
Tätä standardia sovelletaan myös sähköllä toimiviin hisseihin. Lisäohjeita hissityöturvallisuudesta annetaan standardissa SFS 5880 Hissityöturvallisuus.

Tämän julkaisun valmistelusta Suomessa vastaa SESKO ry, puh. 050 571 6048.
Sidokset
Velvoittavat viittaukset
Tässä julkaisussa ei ole velvoittavia viittauksia
Tekninen komitea
Vahvistuspäivä
17.08.2018
Julkaisupäivä
04.09.2018
Painos
4
Sivumäärä
67
Julkaisun kieli
suomi
Lisätietoa
Sisältää korjauksen SFS 6002:2015 + A1:2018/Korjaus:2018

Takaisin