Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Koneturvallisuuden uusia standardeja

Uudistettuja standardeja turvallisten koneiden suunnitteluun ja käyttöön

Nyt on julkaistu suomeksi uudistetut koneturvallisuusstandardit, jotka määrittelevät vähimmäisetäisyydet kehonosien ja raajojen suojelemiseksi sekä vaatimukset odottamattoman käynnistymisen estämiseksi.

Koneturvallisuuden perusstandardi ISO 12100 määrittelee peruskäsitteet, periaatteet ja menetelmät turvallisen koneen suunnittelemiseksi. Koneturvallisuuteen liittyvät standardit ovat tärkeitä konevalmistajille, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvien asioiden parissa työskenteleville lainsäätäjille sekä työsuojeluorganisaatioille ja markkinavalvonnalle.

Koneita koskevien turvallisuusstandardien hierarkia on seuraava: A-tyypin standardit esittävät perusteet, suunnitteluperiaatteet ja yleiset näkökohdat kaikille koneille. B-tyypin standardit käsittelevät turvallisuutta tai suojausteknisiä laitteita. B1-tyypin standardit koskevat tiettyjä yksittäisiä turvallisuusnäkökohtia kuten turvaetäisyydet, pintalämpötila, melu. B2-tyypin standardit koskevat suojausteknisiä laitteita. C-tyypin standardit käsittelevät tietyn koneen tai koneryhmän yksityiskohtaisia turvallisuusvaatimuksia.

Nyt on julkaistu suomeksi päivitetyt koneturvallisuusstandardit SFS-EN ISO 13854, SFS-EN ISO 13857 ja SFS-EN ISO 14118.

SFS-EN ISO 13854:2019 Koneturvallisuus. Vähimmäisetäisyydet kehonosien puristumisvaaran välttämiseksi
60,40 € (alv 0%), 74,90 € (alv 24%)
Vahvistettu 04.10.2019, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 14118:2018 Koneturvallisuus. Odottamattoman käynnistymisen estäminen
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 16.02.2018, kieli: suomi/englanti
SFS-EN ISO 12100 Koneturvallisuus. Yleiset suunnitteluperiaatteet, riskin arviointi ja riskin pienentäminen
136,60 € (alv 0%), 169,38 € (alv 24%)
Vahvistettu 13.12.2010, kieli: suomi/englanti

SFS-EN ISO 13854:2019 auttaa välttämään puristumisvaaravyöhykkeiden aiheuttamia vaaroja. Standardissa määritellään eri kehonosien puristumiskohtien edellyttämät vähimmäisetäisyydet. Se on standardin ISO 12100 tarkoittama B1-tyypin standardi.

Standardissa SFS-EN ISO 13857:2019 esitetään turvaetäisyyksien mitat koneiden vaaravyöhykkeille ulottumisen estämiseksi. Täyttämällä standardin vaatimukset estetään pääsy vaaravyöhykkeelle. Tämä on standardin ISO 12100 tarkoittama B1-tyypin standardi.

Standardi SFS-EN ISO 14118:2018 kuvaa keinot koneen odottamattoman käynnistymisen estämiseksi. Tällöin henkilöiden pääsy vaaravyöhykkeille on turvallista. Standardia sovelletaan kaikentyyppisistä energialähteistä johtuviin odottamattomiin käynnistyksiin. Se on ISO 12100:n tarkoittama B-tyypin standardi.

Tulossa suomeksi

Myöhemmin julkaistaan suomennokset koneturvallisuusjulkaisuista CEN ISO/TR 22100-4 kyberturvallisuudesta, SFS-EN ISO 19353 palontorjunnasta sekä SFS-EN ISO 13851 suunnitteluperiaatteista kaksinkäsinhallintalaitteille. Kannattaa seurata SFS-kaupassa, milloin suomennokset julkaistaan.

Lisätietoja standardisoinnista

METSTA ry
Asiantuntija,DI Jukka-Pekka Rapinoja
p. 040 351 0896
etunimi.sukunimi@metsta.fi