Lyhenteet

Verkkokauppa

Käyttöliittymän kieli: Suomeksi In English

SFS-kauppa / Ajankohtaista / Palavien nestemäisten kemikaalien käsittely satama-alueella

Uudet vaatimukset palavien nestemäisten kemikaalien käsittelylle satama-alueella

Satama-alueiden turvallisuus paranee, kun huomioitte uudistetun standardin SFS 3355 vaatimukset palavien nestemäisten kemikaalien käsittelylle.
SFS 3355:2020 Palavien nestemäisten kemikaalien käsittely satama-alueella
71,50 € (alv 0%), 88,66 € (alv 24%)
Vahvistettu 14.02.2020, kieli: suomi

SFS 3355 määrittää satama-alueen toiminnalle minimiturvallisuusvaatimukset. Standardi on päivitetty ja laajennettu koskemaan myös VAK-ratapihoja. Lisäksi suojaetäisyyksissä kerrotaan tarkemmin lämpösäteily-, paine- ja terveysvaiku-tuksista. Kaiken kaikkiaan standardin vaatimusten huomioiminen parantaa satamien turvallisuutta.

Standardia sovelletaan sataman turvallisuuden yleissuunnitteluun, operointiin, palavien nestemäisten kemikaalien käsittelyyn ja varastointiin sataman laiturialueella, lastin siirtoon sataman ja aluksen välillä sekä sataman sammutus- ja torjuntajärjestelmiin ja laiturin muihin varusteisiin. Sitä voidaan soveltaa nestemäisen irtolastin lisäksi myös kiinteän ja kaasumaisen vaarallisen aineen käsittelyyn.

Standardin vaatimusten lisäksi tulee erityisesti ottaa huomioon räjähdysvaarallisiin tiloihin liittyvät ATEX-direktiivit (laitedirektiivi 2014/34/EU, olosuhdedirektiivi 1999/92/EY) sekä näihin perustuva kansallinen lainsäädäntö ja standardit. SFS 3355 on Tukesin julkaisemalla "Vaarallisten kemikaalien säiliöitä, laitteita ja käyttöä koskevat standardit" -luettelossa.

Standardi on tarkoitettu sataman suunnittelijoille, satamaoperaattoreille, sataman turvallisuudesta ja ympäristöstä vastaaville henkilöille sekä ympäristö-, valvonta- ja pelastusviranomaisille.

Satamien läheisyydessä olevien palavien kemikaalien varastojen vaatimuksia käsitellään standardissa SFS 3350. SFS-käsikirja 59 antaa ohjeet laivalaiturin ja satama-alueen tilaluokitukseen.

SFS-käsikirja 59 pdf Räjähdysvaarallisten tilojen luokittelu. Palavat nesteet ja kaasut
137,00 € (alv 0%), 169,88 € (alv 24%)
Vahvistettu 01.08.2012, kieli: suomi

Lisätietoja standardisoinnista

Suomen Standardisoimisliitto SFS ry
Virpi Nummisalo, asiantuntija
p. 09 149 9331 (vaihde)
sähköposti etunimi.sukunimi@sfs.fi